Izbor predstavnika radnika u tijela odlučivanja na transnacionalnoj europskoj razini

Časopis: Pravo i porezi - 3.2014
Članak:
Izbor predstavnika radnika u tijela odlučivanja na transnacionalnoj europskoj razini
Stranica:
78.
Autor/i:
Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.
Sažetak:

Ministar rada i mirovinskog sustava je 18. rujna 2013. donio Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u tijelima za provedbu sudjelovanja radnika u odlučivanju na transnacionalnoj razini. Pravilnikom koji je stupio na snagu 10. listopada 2013. uređuje se postupak provedbe izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovaračkom odboru, europskom radničkom vijeću, pregovaračkom odboru, vijeću radnika, pregovaračkom odboru te u vijeću radnika europske zadruge. Razmatraju se i tijela odlučivanja na transnacionalnoj (europskoj) razini u koje se biraju predstavnici radnika. Za predstavnike radnika bit će izabrani oni kandidati radnika sa zbirne liste kandidata koji su dobili najveći broj glasova. Ako su dva ili više kandidata dobila jednak broj glasova, izabranim se smatra onaj kandidat koji je duže u neprekidnom radnom odnosu kod poslodavca kod kojeg se vrši izbor.

Hashtags:
#Pravo, #PravoEU