Računovodstveno i porezno motrište faktoringa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
Računovodstveno i porezno motrište faktoringa
Stranica:
33.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Sažetak:
Faktoring je pravni posao u kojemu pružatelj usluge faktoringa odnosno faktoring-društvo kupuje predmete faktoringa na temelju ugovora o faktoringu. Autorica u članku definira vrste faktoringa i obrazlaže računovodstveno praćenje poslova faktoringa prema zahtjevima računovodstvenih standarda, što ovisi o njihovoj vrsti. Uz to, definira i porezno motrište poslova faktoringa odnosno objašnjava jesu li naknade koje zaračunava faktoring-društvo za pružanje poslova faktoringa oporezive PDV-om.
  1. Zakonski okvir
  2. Vrste faktoringa
  3. Sklapanje ugovora o faktoringu
  4. Cijena faktoringa
  5. Porezno motrište faktoringa
  6. Računovodstveno praćenje faktoringa
  7. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo, #UslužneDjelatnosti