Izvlaštenje i određivanje naknade (II.)

Časopis: Pravo i porezi - 10.2014
Članak:
Izvlaštenje i određivanje naknade (II.)
Stranica:
3.
Autor/i:
Autor: Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

U prvom dijelu ovoga članka, koji smo objavili u prethodnom broju ovoga časopisa, objašnjen je institut izvlaštenja kojim država prisilom uređuje stvarnopravne odnose s nositeljima prava vlasništva kada je cilj ostvarivanje zajedničkih interesa. Novim se Zakonom o izvlaštenju i određivanju naknade (Nar. nov., br. 74/14.) detaljno propisuje postupak izvlaštenja koji je koncipiran tako da je u postupku izvlaštenja prethodno potrebno riješiti imovinskopravne odnose na nekretninama, a koje se nalaze u zoni zahvata pravomoćne lokacijske dozvole, a potom utvrditi naknade za nekretninu koja se treba isplatiti vlasnicima za izvlaštenje nekretnine vlasnicima nekretnina. U ovom se članku objašnjava stvarnopravni učinak izvlaštenja i određivanje naknade za izvlaštenu nekretninu.

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo, #StvarnoPravo