Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 8.2022, str. 151
Pravo građenja: neka praktična pitanja
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Pravo građenja u RH dobro je poznat institut koji je dosta raširen u praksi Njegovo praktično značenje sve je više ...

pip - 12.2021, str. 85
Pravo plodouživanja
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor u ovome članku obrađuje pravni institut plodouživanja osobne služnosti koja ovlašćuje svog korisnika da se služi i ubire plodove ...

Sudska praksa
Zaštita povjerenja u pravnom prometu
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Županijski sud u Splitu

pip - 5.2021, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta

Obvezno pravo Odgovornost za štetu čl 1045 ZOO a Zastara anuiteti čl 226 ZOO a Vraćanje kapare čl 304 ...

pip - 3.2021, str. 82
Pravo služnosti
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.

Kada se govori o služnosti zapravo je riječ o ograničenim stvarnim pravima na tuđoj stvari Kao stvarna prava na tuđoj ...

pip - 7.2020, str. 76
Stvarni tereti i njihovi primjeri iz prakse
Autor: Nikolina Pavlečić Kučinić , dipl. iur.

Autorica u ovome članku daje prikaz instituta stvarnih tereta uz razmatranje pojma tog instituta i njegove praktične važnosti Ovim se ...

pip - 10.2019, str. 67
Sporovi oko zajedničke pričuve
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.

Autorica u članku nastoji skrenuti pozornost na različitost prakse u sporovima oko zajedničke pričuve upozoriti na odluke Ustavnog suda koje ...

pip - 7.2019, str. 12
Prikaz novog Zakona o zemljišnim knjigama (vođenje zemljišnih knjiga u elektroničkom obliku)
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.

Autorica u članku daje prikaz novog Zakona o zemljišnim knjigama s osobitim osvrtom na postupak i vođenje zemljišnih knjiga u ...

pip - 6.2019, str. 72
Izdvajanje iz sustava centralnoga grijanja putem zajedničke kotlovnice – različita sudska praksa
Autor: Renata MARIĆ _ IVANOVIĆ, dipl. iur.

U praksi sudova pojavila se različita sudska praksa kako Općinskih tako i Županijskih sudova u sporovima koji proizlaze iz obveznoga ...

pip - 12.2017, str. 88
Međuvlasnički ugovor
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.

Autor u članku objašnjava međuvlasnički ugovor dalje MU kojim se uređuju odnosi vlasnika posebnog dijela nekretnine etažno vlasništvo u ...

pip - 11.2017, str. 91
Tužbeni zahtjevi za izdavanje tabularne isprave
Autor: Dinko JAKELIĆ , mag. iur.

Kako pravni poslovi predstavljaju jedan od načina stjecanja prava vlasništva i temeljna su pretpostavka za uknjižbu prava vlasništva u ...

pip - 9.2017, str. 60
Služnosti
Autor: Nikolina PAVLEČIĆ, dipl. iur.

Autorica u članku objašnjava pojam i vrste služnosti koja je učestalo prisutna u raznim segmentima kako pravnog tako i ...

pip - 4.2017, str. 58
Razvrgnuće suvlasničke zajednice
Autor: Nikolina PAVLEČIĆ, dipl. iur.

Autorica u članku objašnjava institut razvrgnuća suvlasničke zajednice koji je intrigantan kako u pravnom i socijalnom smislu tako i ...

pip - 3.2017, str. 3
Poljoprivredno zemljište i njegovo ex lege stjecanje od RH 24. srpnja 1991. godine
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Autor u članku donosi prikaz zakonske definicije poljoprivrednog zemljišta u zakonu o poljoprivrednom zemljištu iz 1991 godine te se ...

pip - 1.2017, str. 96
Odlučivanje o zemljišnoknjižnim prijedlozima kod upisanog društvenog vlasništva
Autor: Bruno RUŽIČKA

Autor u članku iznosi sudsku praksu kod odlučivanja o zemljišnoknjižnim prijedlozima kod upisanoga društvenog vlasništva s obzirom na to ...

pip - 12.2016, str. 93
Korištenje i uporaba posebnog dijela nekretnine
Autor: Vicko PRANČIĆ, dipl. iur.

Autor u članku razmatra pretpostavke za dopuštenje pristupa u posebni dio nekretnine na kojemu je uspostavljeno etažno vlasništvo radi ...

pip - 12.2016, str. 87
Zaštita prava vlasništva u sudskom postupku (rei vindicatio)
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.

Autorica u ovom članku razmatra bitna i aktualna pitanja vezana uz zaštitu prava vlasništva u sudskom postupku s osobitim ...

pip - 11.2016, str. 79
Postupanje zemljišnoknjižnog suda po zaprimljenim prijedlozima za upis
Autor: Bruno RUŽIČKA

Autor u članku pojašnjava pojam zemljišnoknjižnog pismena zemljišnoknjižne stvari i zemljišnoknjižnog predmeta Navodi pravila za zaprimanje podnesaka u pisarnici ...

pip - 7.2016, str. 61
Rok za otkup državnog stana u slučaju pravne praznine
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.

Autorica u članku analizira pravo na otkup državnog stana kroz stajališta Europskog suda za ljudska prava i prikaz ustavnosudske prakse ...

pip - 7.2016, str. 54
Povjerenje u zemljišne knjige nakon odluke Ustavnog suda br. U-III-1719/2014 od 10. prosinca 2015. godine – mogu li založni vjerovnici napokon „mirno spavati“
Autor: Vjekoslav IVANČIĆ , mag. iur.

Razvoj načela zaštite povjerenja u zemljišne knjige u hrvatskoj ustavnosudskoj praksi tema je koju autor na zanimljiv i detaljan način ...

pip - 6.2015, str. 38
Vjetroparkovi – dvojbe oko stvarnopravnog uređenja u RH
Autori: Anamarija LIVAJA , mag. iur.
Matea JANDL , mag. iur.

U ovome članku autorice obrađuju problematiku pravnog uređenja vjetroparkova u hrvatskome pravnom sustavu Polazeći od definicije stvari i analize pitanja ...

pip - 2.2015, str. 64
Utvrđenje vlasništva posebnog dijela nekretnine bez povezivanja sa suvlasničkim dijelom cijele nekretnine
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.

U članku se analizira slučaj iz sudske prakse u kojem se pojavilo sporno pravno pitanje je li prihvatljiv tužbeni zahtjev ...

pip - 10.2014, str. 3
Izvlaštenje i određivanje naknade (II.)
Autor: Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ, dipl. iur.

U prvom dijelu ovoga članka koji smo objavili u prethodnom broju ovoga časopisa objašnjen je institut izvlaštenja kojim država prisilom ...

pip - 9.2014, str. 30
Prikaz Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina i pripadajućeg pravilnika
Autor: Mr. sc. Željko UHLIR

Procjena vrijednosti nekretnina općenito predstavlja proces uspostavljanja ravnoteže između točnosti rezultata i snage argumentacije 1 Kako procjene ne bi bile ...

pip - 9.2014, str. 24
Izvlaštenje i određivanje naknade (I.)
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.

Institut izvlaštenja jedan je od instituta kojim država prisilom uređuje stvarnopravne odnose s nositeljima prava vlasništva kada je cilj ostvarivanje ...

pip - 6.2014, str. 10
Stjecanje prava vlasništva državljana EU-a na nekretninama u Republici Hrvatskoj
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.

Za državljane i pravne osobe iz država članica EU a ukinuti su posebni uvjeti te su oni izjednačeni s državljanima ...

pip - 4.2014, str. 13
Stablo kao nekretnina u hrvatskom pravu – primjer lunjskih maslina
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Na Lunu najsjevernijem dijelu otoka Paga od 18 st naovamo razvio se i proširio pravni običaj koji je na osobit ...

pip - 3.2014, str. 34
Stjecanje prava vlasništva na nekretninama bivših zemljišnih zajednica
Autor: Antun ŠAGOVAC , dipl. iur.

Zakonom o proglašenju zemljišnih i njima sličnih zajednica i krajiških imovnih općina općenarodnom imovinom koji je stupio na snagu 19 ...

pip - 1.2014, str. 39
Zabilježba pokretanja postupka pred sudom ili upravnim tijelom (II.)
Autor: Doc. dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama u travnju 2013 u Zakon o zemljišnim knjigama uveden je ...

pip - 1.2014, str. 36
Određivanje titulara „općenarodne“ imovine
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.

U ovome članku autorica obrađuje pravni položaj općenarodne imovine relikta društvenovlasničkog uređenja čije postojanje u obliku zemljišnoknjižnog upisa potvrđuje da ...

pip - 12.2013, str. 16
Darovanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.

Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske1 Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17 ...

pip - 12.2013, str. 3
Zabilježba pokretanja postupka pred sudom ili upravnim tijelom (I.)
Autor: Doc. dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama u travnju 2013 u Zakon o zemljišnim knjigama uveden je ...

pip - 10.2013, str. 22
Pravni položaj stranaca i državljana EU u stjecanju nekretnina u RH
Autor: Dr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.

U Republici Hrvatskoj stvarnopravni status stranaca uređen je općim i posebnim stvarnopravnim režimom te međunarodnim ugovorima Posebnost njihovog položaja očituje ...

pip - 6.2013, str. 11
Izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama iz 2013. – pregled novih rješenja
Autori: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

Izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama iz 2013 pregled novih rješenja nedorečenosti te izazova u pravnoj praksi U ovome ...

pip - 5.2013, str. 3
Zadnja novela Zakona o zemljišnim knjigama
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.

Autorica u ovome članku na zanimljiv i detaljan način daje prikaz zadnjih novela odnosno Zakona o izmjenama i dopunama Zakona ...

pip - 1.2013, str. 57
Porezne (ne)pogodnosti i specifičnosti kod određenih načina stjecanja nekretnina
Autor: Marija BUTKOVIĆ , dipl. iur.

U članku se analiziraju specifičnosti te prava i obveze svih sudionika kod stjecanja nekretnina darovanjem i nasljeđivanjem te zaključivanjem ugovora ...

pip - 12.2012, str. 22
Pravna motrišta vlasništva i suvlasništva, s posebnim osvrtom na transformaciju ustanove bračne stečevine
Autor: Mr. sc. Safet SUBAŠIĆ

Autor u ovom radu upućuje na čimbenike koji u značajnijem obujmu određuju teorijski zakonodavni i praktični kontekst vlasništva i suvlasništva ...

pip - 12.2012, str. 17
Upis vlasništva – problem tužbenog zahtjeva
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.

Autorica u ovome članku razmatra pitanja vezana za razvrgnuće suvlasničke zajednice u parničnom postupku Naime neusklađeno stanje u zemljišnim knjigama ...

pip - 10.2012, str. 35
Stvarnopravno osiguranje obveza iz kupoprodaje nekretnine (II.)
Autori: Doc. dr. sc. Hano ERNST
Doc. dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.

Autori u ovom radu analiziraju različite mehanizme stvarnopravne zaštite stranaka kod kupoprodaje nekretnine U prvom se dijelu ovog rada raspravljalo ...

pip - 9.2012, str. 17
Pasivna legitimacija upravitelja zgrade – komentar sudske odluke

Autor u ovom članku kroz kritičku analizu i komentar jedne sudske odluke prikazuje problem pasivne legitimacije upravitelja zgrade a u ...

pip - 9.2012, str. 13
Ozakonjenje izgrađenih zgrada prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.

Autorica u ovom članku daje prikaz novodonesenog Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama kojim se uređuje uključivanje u pravni ...

pip - 7.2012, str. 15
Utjecaj otvaranja stečajnog postupka na zemljišnoknjižne postupke
Autori: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.
Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.

Otvaranje stečajnog postupka je od utjecaja na sve postupke koji su u tijeku pa tako i na zemljišnoknjižne postupke Stoga ...

pip - 6.2012, str. 16
Uspostava jedinstva nekretnina – pravila upisa u zemljišne knjige
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.

Imajući u vidu pravila o upisu u zemljišne knjige i pravila pretvorbe društvenog vlasništva u privatno vlasništvo sadržana u prijelaznim ...

pip - 5.2012, str. 18
Pretvorba društvenog vlasništva na građevinskom zemljištu
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.

Autorica u članku pojašnjava pretvorbu društvenog vlasništva u privatno pravo vlasništva te detaljno obrazlaže zakonski okvir po kojemu se ta ...

pip - 3.2012, str. 27
Razvrgnuće suvlasničke zajednice
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.

Hrvatski pravni sustav omogućuje dva oblika sudjelovanja više osoba u pravu vlasništva i to kao suvlasništvo sudjelovanje više osoba u ...

pip - 9.2011, str. 49
Upis prava vlasništva nad turističkim zemljištem u zemljišne knjige
Autor: Tihomir KOVAČIĆ, dipl. iur.

U ovom članku autor iznosi problematiku upisa stvarnih prava prava vlasništva na nekretninama koje predstavljaju tzv turističko zemljište u zemljišne ...

pip - 5.2011, str. 62
Način raspolaganja zakupninom od poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.

Autor u ovom članku kroz komentar jedne sudske odluke daje odgovor na pitanje utječe li način raspolaganja zakupninom od poljoprivrednog ...

pip - 4.2011, str. 41
Može li uređenje i sanacija zgrade biti osnova za stjecanje prava vlasništva na zgradi

U ovom članku analizirat će se slučaj iz sudske prakse kada je jedna pravna osoba sanirala zgradu uz suglasnost povjerenika ...

pip - 2.2011, str. 24
Sustav vođenja zemljišne knjige u elektroničkom obliku – Pravilnik o ustroju i djelovanju Zajedničkog informacijskog sustava
Autor: Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ, dipl. iur.

Radi uspostave suvremenog učinkovitog sustava vođenja zemljišnih knjiga u elektroničkom obliku donesen je Pravilnik o ustroju i djelovanju zajedničkog informacijskog ...

pip - 11.2010, str. 53
Pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak
Autor: Franciska DOMINKOVIĆ, dipl. iur.

Neusklađenost zemljišnoknjižnog i stvarnog stanja nekretnina jedan je od ograničavajućih faktora razvitka suvremenih država Zemljišne knjige u RH ne prikazuju ...