Okvirni sporazum u sustavu javne nabave

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 2.2015
Članak:
Okvirni sporazum u sustavu javne nabave
Stranica:
37.
Autor/i:
Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

Okvirni sporazum je, prema zakonskoj definiciji, sporazum između jednog ili više naručitelja i jednog ili više gospodarskih subjekata čija je svrha utvrditi uvjete pod kojima se sklapaju ugovori tijekom određenog razdoblja, posebice u pogledu cijene i, prema potrebi, predviđenih količina.
Premet je ovog članka okvirni sporazum, važeće normativno rješenje i praksa, s osvrtom na novosti koje donose nove direktive EU-a u području javne nabave.
1. Uvod
2. Okvirni sporazum - prednosti
3. Predmeti nabave za koje se najčešće sklapa okvirni sporazum
4. Svrha okvirnog sporazuma
5. Poziv na nadmetanje
6. Određivanje količine predmeta nabave kod okvirnog sporazuma
7. Jamstvo za ozbiljnost ponude i jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma
8. Postupci javne nabave koji prethode sklapanju okvirnog sporazuma
9. Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata
10. Razdoblje na koje može biti sklopljen okvirni sporazum
11. Tipovi okvirnog sporazuma
12. Trenutak nastanka okvirnog sporazuma
13. Odluka o sklapanju ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma
14. Obavijest o sklopljenim ugovorima
15. Okvirni sporazum prema novim direktivama EU-a o javnoj nabavi
 

Hashtags:
#JavnaNabava, #Proračunsko