RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

I za 2014. se mora sastaviti i predati izjava o fiskalnoj odgovornosti. Prema Prijedlogu Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila predviđaju se promjene u upitniku o kojima je riječ u ovom članku.
Rokovi predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti za obveznike u proračunskom sustavu su ostali nepromijenjeni.
I. Uvod
2. Rokovi sastavljanja i dostave izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu
3. Ključne promjene u upitniku za obveznike iz proračunskog sustava
4. Ostale promjene u prijedlogu uredbe
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)