Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2016
Članak:
Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak
Stranica:
30.
Autor/i:
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Iva ULJANIĆ ŠKREBLIN , dipl.oec.
Sažetak:

Izmijenjene su i dopunjene odredbe Pravilnika o porezu na dohodak koje se primjenjuju od 1. siječnja 2016. Očekuje se objava u Narodnim novinama, br. 137/15. Tim se odredbama pojašnjava primjena nama već poznatih odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015. O bitnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak pišu naše suradnice iz Ministarstva financija.

1. Uvod
2. Obračunavanje i plaćanje predujma poreza na kapitalne dobitke
3. Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak
4. Poseban postupak utvrđivanja poreza na dohodak primljenog iz inozemstva
5. Rok za dostavljanje privremenog poreznog rješenja
6. Dohodak koji se iskazuje u privremenom poreznom rješenju
7. Sadržaj poreznog rješenja
8. Ostale izmjene Pravilnika o porezu na dohodak

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi