Jedinstveno digitalno tržište unutar EU-a i PDV

Časopis: Pravo i porezi - 1.2016
Članak:
Jedinstveno digitalno tržište unutar EU-a i PDV
Stranica:
3.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Sažetak:

Autor u ovome članku detaljno, na zanimljiv i transparentan način, razmatra pitanja vezana uz jedinstveno digitalno tržište unutar Europske unije i porez na dodanu vrijednost. Zapravo, stvaranje digitalnog tržišta na razini EU-a predstavlja bitan dio EU-strategije, kojoj je cilj pripremiti Europu za buduće izazove, a svojim građanima zajamčiti primjeren životni standard. Kako bi se mogle prihvatiti mjere istaknute u strategiji, potrebna je odgovarajuća politička volja te mobilizacija nužnih sredstava i logističkih izvora. 

1. Uvod
2. Inicijativa komisije za stvaranjem jedinstvenoga digitalnog tržišta unutar EU-a
3. Postojeća pravila o plaćanju PDV-a za e-usluge
4. PDV i strategija jedinstvenoga digitalnog tržišta 

Hashtags: