RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

•    Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem. Zakonom o radu definiran je pojam zakonske zabrane natjecanja radnika s poslodavcem te pojam ugovorne zabrane natjecanja radnika s poslodavcem.
•    Opasna stvar i opasna djelatnost. Šteta nastala u vezi s opasnom stvari odnosno opasnom djelatnošću smatra se da potječe od te stvari odnosno djelatnosti, osim ako se dokaže da one nisu bile uzrokom štete. 
•    Osiguranje potraživanja radnika u slučaju blokade računa poslodavca (online prijava). Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca utvrđuju se pravna pravila o zaštiti materijalnih prava iz radnih odnosa radnika u slučaju stečaja poslodavca i u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, vrste i opsega zaštićenih prava, osniva se stanovita Agencija, utvrđuje njezina djelatnost i način upravljanja i obavljanja djelatnosti te određuju uvjeti, postupak i izvori sredstava za ostvarenje zaštite prava
•    Prokura. ZTD-om je definiran pojam prokure kao trgovačke punomoći čiji su sadržaj i opseg ovlasti određeni Zakonom o trgovačkim društvima. 
•    Rok prijave porezne obveze po osnovi najma stan. Prijava poreza obveznika poreza na dohodaka po osnovi najma stana podnosi se u roku od osam dana od dana početka obavljanja djelatnosti.
•    Sporazumni prestanak ugovora o radu i pravo na novčanu naknadu sa nadležnog zavoda. Pravo na novčanu naknadu sa nadležnog zavoda u načelu ne ostvaruje radnik kojemu je radni odnos prestao sporazumnim prestankom ugovora o radu. 
•    Autentično (vjerodostojno) tumačenje zakona. Autentično tumačenje zakona u sustavu diobe vlasti je u protivnosti s tim sustavom, s načelima pravne države i pravne sigurnosti i dr.
•    “Dužnički zatvor”. Kao sredstvo ovrhe i osiguranja fizičkim se osobama može odrediti i novčana kazna i/ili kazna zatvora prema čl. 16. Ovršnoga zakona. 
•    Ovršna i vjerodostojna isprava – pravni lijekovi Protiv rješenja o ovrsi na temelju ovršne isprave ovršenik može izjaviti žalbu, a protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave – prigovor.
•    Vraćanje radnika na rad. Prekluzivni rok za podnošenje prijedloga za vraćanje radnika na rad u ovršnom postupku je šezdeset dana od dana kada je ovrhovoditelj stekao pravo da prijedlog za ovrhu podnese.

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)