Konsignacijska prodaja dobara unutar EU-a s motrišta PDV-a

Časopis: Pravo i porezi - 3.2016
Članak:
Konsignacijska prodaja dobara unutar EU-a s motrišta PDV-a
Stranica:
3.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ , bacc. oec.
Sažetak:

Autori o ovome članku pojašnjavaju na koji su način države članice EU-a u svojim nacionalnim propisima o oporezivanju PDV-om uredile oporezivanje premještanja dobara iz drugih država članica EU-a radi konsignacijske prodaje u tim zemljama. Drugim riječima, u članku se definira koje zemlje članice EU-a primjenjuju pojednostavljenje pri obavljanju takve vrste prodaje i ne zahtijevaju od poreznih obveznika iz drugih država članica EU-a da se u tim zemljama registriraju za potrebe PDV-a te pod kojim se uvjetima u svakoj pojedinoj zemlji navedeno može primijeniti.

1. Uvod
2. Uvjeti koje propisuju zemlje članice EU-a pri konsignacijskoj prodaji dobara
3. Zaključak 

Hashtags:
#PDV, #Porezi