Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Konsignacijska prodaja dobara unutar EU-a s motrišta PDV-a
pip - 3.2016, str. 3
Sastojci ugovora o radu - posebno o subordinaciji radnika
pip - 3.2016, str. 11
Pravilnik o radu
pip - 3.2016, str. 19
Novi Pravilnik o izdavanju EU potvrde za prekogranično pružanje usluga u EU-u
pip - 3.2016, str. 27
Otvorena pitanja u slučaju nastavka prekinutoga parničnog postupka zbog otvaranja stečaja
pip - 3.2016, str. 31
Tabularna isprava
pip - 3.2016, str. 35
Naknade neimovinske štete u medijskopravnim parnicama
pip - 3.2016, str. 42
Arbitrarnost u postupku imenovanja sudaca
pip - 3.2016, str. 48
Izmjene i dopune Zakona o sportu
pip - 3.2016, str. 52
Zaštita prava na suđenje u razumnom roku – pregled prakse Visokoga upravnog suda RH (I.)
pip - 3.2016, str. 56
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 3.2016, str. 66
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 3.2016, str. 73
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo uprave
pip - 3.2016, str. 98
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
pip - 3.2016, str. 99
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo zdravlja
pip - 3.2016, str. 102
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
pip - 3.2016, str. 102
Domaća sudska praksa
pip - 3.2016, str. 103
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 3.2016, str. 116
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 3.2016, str. 123