Pravo i porezi 3/2016

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Konsignacijska prodaja dobara unutar EU-a s motrišta PDV-a
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, bacc. oec.
Sastojci ugovora o radu - posebno o subordinaciji radnika
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Pravilnik o radu
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Novi Pravilnik o izdavanju EU potvrde za prekogranično pružanje usluga u EU-u
Autor: Alan VAJDA, dipl. iur.
Otvorena pitanja u slučaju nastavka prekinutoga parničnog postupka zbog otvaranja stečaja
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.
Tabularna isprava
Autor: Nikolina PAVLEČIĆ, dipl. iur.
Naknade neimovinske štete u medijskopravnim parnicama
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.
Arbitrarnost u postupku imenovanja sudaca
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Izmjene i dopune Zakona o sportu
Autor: Kazimir ILIJAŠ , dipl. iur.
Zaštita prava na suđenje u razumnom roku – pregled prakse Visokoga upravnog suda RH (I.)
Autor: Franciska DOMINKOVIĆ, dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo uprave
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo zdravlja
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Domaća sudska praksa
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika