Pravilnik o radu

Časopis: Pravo i porezi - 3.2016
Članak:
Pravilnik o radu
Stranica:
19.
Autor/i:
Tino BEGO, dipl. iur.
Sažetak:

Pravilnik o radu  predstavlja autonomni pravni akt radnog prava, s tim da predstavlja i opći akt koji samostalno donosi poslodavac. Zakon o radu daje poslodavcu ovlast i obvezu (kada zapošljava više od 20 radnika) da pod određenim zakonskim uvjetima uredi radne odnose pravilnikom o radu te druga pitanja bitna za radnike zaposlene kod njega, a što autor detaljno obrazlaže u nastavku članka.

1. Uvod
2. Što mora/može biti sadržaj pravilnika
3. Što ne može biti sadržaj pravilnika
4. Pravilnik kod poslodavca koji zapošljava manje od 20 radnika
5. Obveze poslodavca prilikom donošenja i objave pravilnika
6. Umjesto zaključka

Hashtags:
#AutonomniAkti, #Pravo, #RadnoPravo