Domaća sudska praksa

Časopis: Pravo i porezi - 3.2016
Članak:
Domaća sudska praksa
Stranica:
103.
Autor/i:
Sažetak:

Obvezno pravo

Učinak raskidnog uvjeta  (čl. 74. ZOO-a/91)
-   Ako je sklopljen pod raskidnim uvjetom, ugovor prestaje važiti kad se uvjetu udovolji

Djelomično oslobađanje odgovornosti za štetu imatelja opasne stvari (čl. 177. ZOO-a/91)
-   Kada je oštećenik djelomično pridonio nastanku štete, imatelj opasne stvari oslobađa se djelomično odgovornosti za štetu

Solidarna odgovornost naručitelja i izvođača radova za štetu (čl. 207. ZOO-a/91)
-   Radnik izvođača radova ne smatra se trećom osobom kojoj naručitelj i izvođač radova solidarno odgovaraju za štetu nastalu u vezi s izvođenjem radova

Opći rok zastare (čl. 371. ZOO-a/91)
-   Tražbina iz osnove revizijskog zahtjeva zastarijeva u općem roku zastare od pet godina

Sadržaj solidarnosti dužnika (čl. 414. ZOO-a/91)
-   Svaki dužnik solidarne obveze odgovara vjerovniku za cijelu obvezu i vjerovnik može zahtijevati njezino ispunjenje od koga hoće sve dok ne bude potpuno ispunjena

Nedopuštena pobuda kod sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju  (čl. 53. st. 1. i 2. ZOO-a)
-   Ako je osnovna pobuda za sklapanje ugovora o doživotnom uzdržavanju bilo rješavanje imovinskopravnih odnosa tada se radi o nedopuštenoj pobudi za koju su obje ugovorne strane znale i zbog čega je ugovor o doživotnom uzdržavanju ništav.

Stvarno pravo

Pomoćnik u posjedovanju  (čl. 12. ZV-a)
-   Posjed nema onaj tko ne izvršava nikakvu svoju vlast glede neke stvari

Idealni dio stvari (čl. 37. ZV-a)
-   Svaki suvlasnik je vlasnik onoga idealnoga dijela stvari koji odgovara njegovu suvlasničkom dijelu, pa glede njega ima sve ovlasti kakove pripadaju vlasniku

Suvlasnički dijelovi (čl. 36. ZV-a)
-   Kad tužitelj traži priznanje prava vlasništva na suvlasničkom dijelu jednog od suvlasnika koji mu to pravo osporava, tužba se upravlja prema tom suvlasniku, a nije potrebno obuhvatiti i ostale suvlasnike

Vlastita ograda (čl. 102. ZV-a)
-   Svaki je vlasnik dužan s desne strane svojega glavnoga ulaza, gledano s puta, ograditi svoj prostor i razdvojiti ga od susjedova prostora, ako nije drukčije propisano, niti je drugi mjesni običaj

Višestruko ugovaranje otuđenja nekretnine (čl. 125. ZV-a)
-   Kada su za istu nekretninu sklopljena dva ugovora o darovanju s različitim daroprimateljima, tada jaču pravnu osnovu ima raniji savjesni daroprimatelj s obzirom na kasnijeg nesavjesnog daroprimatelja, a to i u slučaju da je nesavjesni daroprimatelj ishodio upis svoga prava u zemljišne knjige

Stjecanja prava vlasništva tijela državne uprave (čl. 362. st. 2. ZZK i čl. 25. Zakona o poreznoj upravi i ZV-a)
-   Republika Hrvatska nije stekla pravo vlasništva sporne nekretnine stupanjem na snagu Zakona o poreznoj upravi.

Zemljišnoknjižno pravo

Parcelacija zemljišta se može provoditi samo u skladu s lokacijskom dozvolom  (čl. 129. ZZK-a i čl. 119. Zakona o prostornom uređenju)
-   Parcelacija zemljišta unutar granica građevinskog područja i parcelacija građevinskog zemljišta izvan granica tog područja može se provoditi samo u skladu sa, između ostalog, i lokacijskom dozvolom

Fizička dioba čestice tijekom parničnog postupka temeljem parcelacijskog elaborata  (čl. 2. ZZK-a)
-   Sud u parničnom postupku u kojem je utvrđen suvlasnički dio tužiteljice istovremeno može odlučiti i o diobi čestice među strankama

Zabilježba spora o valjanosti pravnog posla
-    Dopuštena je zabilježba spora o valjanosti pravnog posla temeljem kojeg je provedena uknjižba prava vlasništva predmetne nekretnine. (čl. 81. st. 1. ZZK-a)

Tabularna isprava za upis prava suvlasništva  (čl. 19. ZZK-a i čl. 9. st. 1. ZV-a)
-    Može se steći pravo vlasništva na geometrijski odijeljenom dijelu za kojeg prethodno parcelacija nije potvrđ

Hashtags: