Primitci u naravi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2016
Članak:
Primitci u naravi
Stranica:
65.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Prema Zakonu o porezu na dohodak svaki primitak koji ostvari fizička osoba od pravne osobe ili fizičke osobe koja obavlja samostalnu djelatnost u novcu ili u naravi kao uslugu ili dobro bez naknade, smatra se oporezivim primitkom, osim primitaka koji se prema odredbama toga Zakone ne smatraju dohotkom ili se ne oporezuju do određene svote. U tom se slučaju misli na primitke bez naknade koji su, u pravilu, trošak djelatnosti, ali koji se mogu priznati odnosno smanjiti osnovicu poreza na dobitak ili dohodak od djelatnosti samo ako je obračunan porez na dohodak i možebitni prirez i doprinosi u skladu s izvorom primitka (plaća, drugi dohodak, dohodak od kapitala i sl.). Primitak u naravi uvijek se smatra neto-svotom koju treba preračunati na bruto-svotu, odnosno pribrojiti joj propisane doprinose, porez na dohodak i prirez.

1. Uvodne napomene
2. Utvrđivanje visine primitka u naravi prema poreznim propisima
3. Utvrđivanje primitaka u naravi s osnove davanja beskamatnog kredita radnicima i drugim fizičkim osobama
4. Obračun primitka u naravi osoba koje nisu u radnom odnosu kod davatelja primitka u naravi
5. Zaključak

Hashtags:
#DrugiDohodak, #Plaće, #TroškoviOsoblja, #TroškoviOsoblja