„Lažni“ trostrani poslovi s motrišta PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2016
Članak:
„Lažni“ trostrani poslovi s motrišta PDV-a
Stranica:
117.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Pojam „lažnog“ trostranog posla nije izravno definiran u odredbama propisa o PDV-u, međutim, „lažni“ trostrani poslovi s motrišta PDV-a predstavljaju poslove za koje nisu ispunjeni uvjeti za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a za trostrane poslove iz čl. 141. Direktive o PDV-u. U poslovnoj je praksi najčešće riječ o poslovima u kojima sudjeluju dva porezna obveznika iz EU-a, a treći porezni obveznik nije iz EU-a ili je riječ o osobi koja nije porezni obveznik, poslovima u kojima se dobra ne otpremaju izravno od prvog isporučitelja u lancu zadnjem kupcu dobara ili poslovima u kojima je riječ o transakcijama između više od triju poreznih obveznika iz EU-a. Autorica u članku daje primjere „lažnih“ trostranih poslova koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi.

1. Uvod
2. Definiranje „lažnih“ trostranih poslova
3. Primjeri „lažnih” trostranih poslova
4. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi