Diskriminacija po osnovi invalidnosti u slučaju poreznog (ne)oslobođenja

Časopis: Pravo i porezi - 10.2016
Članak:
Diskriminacija po osnovi invalidnosti u slučaju poreznog (ne)oslobođenja
Stranica:
18.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Sažetak:

      U ovome članku autorica na transparentan, detaljan i zanimljiv način razmatra presudu Europskog suda za ljudska prava br. 23682/13, kojom je utvrđena povreda, u ovome članku analiziranje odredbe Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (zabrana diskriminacije) u vezi s Protokolom br. 1. uz Konvenciju, u poreznoj stvari u kojoj se odlučivalo o zahtjevu za oslobođenjem od poreza na promet nekretnina

1. Uvodno
2. Pravne i činjenične okolnosti slučaja
3. Pretpostavke oslobođenja poreza na promet
4. Mjerodavno pravo pred europskim sudom
5. Primjena Zakona o suzbijanju diskriminacije
6. Ocjena europskog suda o dopuštenosti zahtjeva
7. Standardi europskog suda u vezi s čl. 14. Konvencije
8. Utvrđenja i presuda Europskog suda
9. Završne napomene

Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo