RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju značajno je utjecao na nova porezna pravila u prometu dobara i usluga. Tako je isporuka dobara unutar Europske unije oslobođena poreza na dodanu vrijednost, ali samo uz kumulativno ispunjenje propisanih uvjeta. Pritom posebno treba voditi računa o poreznom položaju kupca odnosno o tome je li riječ o poreznom obvezniku koji je evidentiran u bazi VIES poreznih obveznika. Sljedeći je bitan uvjet taj da su dobra otpremljena iz Republike Hrvatske u drugu zemlju članicu Europske unije. S obzirom na to da se status poreznog obveznika može svaki dan mijenjati zbog brisanja i ukidanja poreznog broja, treba osigurati dokaz o tome da je riječ o kupcu koji je upravo na dan isporuke dobra i izdavanja računa porezni obveznik. O posebnostima i uvjetima za oslobođenje za isporuke dobara unutar Europske unije koje treba osigurati porezni obveznik iz Republike Hrvatske, može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Uvjeti za oslobođenu isporuku dobara unutar EU-a
3. Porezno i knjigovodstveno evidentiranje isporuke dobara unutar EU-a
4. Oslobođenje za isporuku unutar EU-a određenih skupina dobara
5. Premještanje dobara unutar EU-a
6. Isporuke koje se ne smatraju premještanjem dobara unutar EU-a
7. Isporuka dobara s montažom u EU-u
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)