Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2016. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2017
Članak:
Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2016. godinu
Stranica:
149.
Autor/i:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Računovodstveno praćenje proizvodnje i porezni propisi vezani uz djelatnost proizvodnje, nisu se mijenjali tijekom 2016. godine. Proizvodnja kao jedna od temeljnih gospodarskih djelatnosti, svojim specifičnostima utječe na način računovodstvenog praćenja i evidentiranja poslovnih događaja. Trgovačka društva koja se bave proizvodnjom ne razlikuju se u ustroju računovodstva u odnosu na ostala trgovačka društva, ali su specifična po načinu praćenja troškova te iskazivanju promjene vrijednosti zaliha u računu dobitka i gubitka. Kako bi mogla udovoljiti svim zahtjevima računovodstvenih standarda i potreba izvještavanja, proizvodna trgovačka društva moraju prilagoditi svoj računovodstveni sustav potrebama takva godišnjeg izvještavanja.

1. Uvod
2. Specifičnosti ustroja računovodstva proizvodnog društva
3. Računovodstvene metode obračuna troškova
4. Raspored troškova i obračun proizvodnje
5. Sastavljanje računa dobitka i gubitka i izvještaja o financijskom položaju (bilanca)
6. Iskazivanje podataka u bilješkama uz financijske izvještaje
7. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo