Odgovori na pitanja pretplatnika

Časopis: Pravo i porezi - 7.2017
Članak:
Odgovori na pitanja pretplatnika
Stranica:
119.
Autor/i:
Sažetak:
 • Obračun PDV-a na isporuke građevinskih usluga u EU. Mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama smatra se mjesto gdje se nalazi nekretnina. Ako se nekretnine za koje se obavljaju usluge projektiranja nalaze u drugim državama članicama EU-a, mjesto oporezivanje je u tim drugim državama članicama EU-a i na navedene se usluge ne obračunava hrvatski PDV.
 • Porezni položaj prodaje građevinskog zemljišta. Isporuka građevinskog zemljišta odnosno zemljišta za koje je izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje od strane poreznog obveznika u RH oporeziva je PDV-om po stopi od 25 %. Izvršnim se aktom kojim se odobrava građenje smatra građevinska dozvola, lokacijska dozvola, rješenje za građenje i slično.
 • Obračun PDV-a kod prodaje dobara na daljinu. Prodaja dobara na daljinu se oporezuje u državi članici u kojoj se dobra nalaze na početku otpreme, sve dok vrijednost isporuka dobara u državu članicu iz koje je kupac ne prijeđe propisanu svotu tzv. praga isporuke u državi članici odredišta. Kada vrijednost isporuka poreznog obveznika iz jedne države članice prijeđe vrijednost tzv. praga isporuke koji je propisala zemlja članica u koju se otpremaju ta dobra, mjestom isporuke smatra se mjesto u kojemu završava otprema, odnosno država članica odredišta navedene isporuke.
 • Materijalna prava radnika vezana za godišnji odmor. Pod materijalnim pravima radnika smatraju se sljedeća prava: jubilarna nagrada, regres, uskrsnica, dar djetetu do 15 godina života, darovi u naravi, nagrada za božićne blagdane i druge nagrade.
 • Izdavanje građevinske dozvole. Građevinska dozvola je dokument odnosno upravni akt, rješenje na temelju kojega se može započeti gradnja građevine. Da bi se pristupilo gradnji građevine, potrebna je pravomoćna građevinska dozvola. Njome se utvrđuje da je glavni odnosno idejni projekt izrađen u skladu s propisima i uvjetima koje mora ispunjavati građevina na određenoj lokaciji. Ujedno se utvrđuje da su ispunjeni svi potrebni preduvjeti za gradnju.
 • Stupile su na snagu novele Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Novele Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama stupile je na snagu 1. srpnja 2017., a njime se uglavnom mijenjaju određene osnovice pojedinih naknada
 • Ovrha djeteta. Sintagma ovrha djeteta laički je pojam, a ne zakonski. Ustvari, nije riječ o ovrsi djeteta, nego o ovrsi na temelju pravomoćne sudske odluke na osnovi koje je jedan roditelj obvezan predati dijete drugome i u skladu s kojom roditelj ima pravo na susrete s djetetom u vremenu određenom tom odlukom.
 • Službeno putovanje direktora. Direktorima (članovima uprave) može se nadoknaditi trošak službenog puta, a u slučaju da nisu u radnom odnosu, isplata troškova podliježe obračunu drugog dohotka.
 • Nekretnina u smislu PDV-a. Mjestom obavljanja usluge u vezi s nekretninama smatra se mjesto gdje se nalazi nekretnina. Kako bi ispravno mogli odrediti porezni tretman određenih usluga, ključno je utvrditi što se sve smatra nekretninom.
 • Legitimnost izbora. Ako nije propisan „kvorumom“, legitimnost izbora uvijek je osigurana, bez obzira na to koliko birača glasuje.
 • Zamjena radnika. Nema zakonske mogućnosti da se radnik zamijeni drugim radnikom makar i za samo dva dana, bez sklapanja ugovora o radu.
Hashtags: