Opći akti predstavničkog tijela JLS za provedbu Zakona o održivom gospodarenju otpadom

Časopis: Pravo i porezi - 1.2018
Članak:
Opći akti predstavničkog tijela JLS za provedbu Zakona o održivom gospodarenju otpadom
Stranica:
3.
Autor/i:
Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.
Sažetak:

1. Uvod
2. Nomotehnička pravila za izradu općih akata predstavničkog tijela JLS
3. Upravnosudska i ustavnosudska praksa
4. Opći akti predstavničkog tijela JLS za provedbu Zakona o održivom gospodarenju otpadom
5. Ogledni primjeri akata
6. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo