Novi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Časopis: Pravo i porezi - 1.2018
Članak:
Novi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Stranica:
18.
Autor/i:
Nevenka Brkić, dipl. oec.
Sažetak:

1. Uvodno
2. Pretpostavke za donošenje novoga Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
3. Ciljevi izrade novog modela sustava financiranja JLP(R)S-ova
4. Raspodjela poreza na dohodak
5. Novi model fiskalnog izravnanja - sredstva fiskalnog izravnanja umjesto pomoći
6. Parametri za izračun sredstava fiskalnog izravnanja
7. Sredstva fiskalnog izravnanja u punoj svoti
8. Decentralizirane funkcije i njihovo financiranje
9. Kompenzacijske mjere 

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo