Odgovori na pitanja pretplatnika

Časopis: Pravo i porezi - 1.2018
Članak:
Odgovori na pitanja pretplatnika
Stranica:
147.
Autor/i:
Sažetak:
  • Izuzeća od plaćanja upravne pristojbe. Pravne i fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) plaćaju upravnu pristojbu na stjecanje rabljenih motornih vozila u RH na koja se plaća posebni porez na motorna vozila. Međutim, postoje slučajevi kada se upravna pristojba ne plaća.
  • Priznavanje troška ugovorne kazne. Ugovorne strane mogu ugovoriti kaznu (penal) u novčanoj svoti ili nekoj drugoj materijalnoj koristi, a koju se dužnik obvezuje isplatiti / pribaviti vjerovniku ako ne ispuni obvezu ili zakasni s njezinim ispunjenjem ili ako je neuredno ispuni.
  • Primjena prijenosa porezne obveze u graditeljstvu na grad. Prijenos porezne obveze propisan čl. 75. st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13. – 115/16., dalje: Zakon o PDV-u) odnosi se na sve porezne obveznike koji su upisani u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj (dalje: RH).
  • Odmori i dopusti. Svrha je odmora da se naknadi odnosno obnovi fizička i umna snaga radnika itd., dok kod dopusta prevladavaju privatna stanja, poslovi i interesi radnika na dopustu.
  • Činidbe i tražbine . Objekt ugovorne obveze je činidba koja mora biti moguća, dopuštena i određena ili odrediva. Tražbina je zahtjev za ispunjenjem činidbe.
  • Pravo stvarne služnosti. Pravo služnosti (staze) ograničeno je stvarno pravo na nečijoj nekretnini u korist druge nekretnine, pa ako je stečeno na zakonit način može se, u slučaju njegove povrede, štititi kod Suda ili drugoga nadležnog tijela.
  • Promjena subjekata obveznopravnog ugovora. Promjenom subjekta obveznopravnog ugovora ne mijenja se identitet tog ugovora.
Hashtags: