RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  1. Izdavanje e-putovnice. Putovnica je javna isprava kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo, a izdaje se za neograničeni broj putovanja u inozemstvo.
  2. Prava umjetnika izvođača. Umjetnici izvođači su glumci, pjevači, glazbenici, plesači i druge osobe koje glumom, pjevanjem, recitiranjem, deklamiranjem, interpretiranjem, pokretima ili na drugi način izvode djela iz područja književnosti i umjetnosti ili izričaja folklora. Umjetnikom izvođačem smatra se i redatelj kazališne predstave te dirigent umjetničkog ansambla.
  3. Pristup dokumentaciji u natječajnom postupku. Pravo na pristup informacijama temeljno je ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu službenim dokumentima i Zakonom o pravu na pristup informacijama.
  4. Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika. Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika predstavlja specifičnu sankciju radnog prava zbog neispunjavanja obveza iz radnog odnosa od strane radnika. S obzirom na posljedice koje za radnika nastupaju otkazom ugovora o radu, poslodavac je dužan radnika pisano upozoriti na mogućnost otkaza u slučaju daljnjeg kršenja obveza iz radnog odnosa te radniku omogućiti da iznese svoju obranu.
  5. Ispunjenje novčanih tražbina. Između poduzetnika se može ugovoriti rok za ispunjenje novčanih obveza do 60 dana. Samo se iznimno može, kod ugovora o robno-trgovačkom kreditu, ugovoriti u pisanom obliku i duži rok ispunjenja novčane obveze.
  6. Stjecanje prava vlasništva nekretnine. Vlasništvo nad nekretninama stječe se uknjižbom u zemljišne knjige, s time da provedena uknjižba djeluje, te se vlasništvo smatra stečenim, od trenutka kad je sudu podnesen prijedlog za uknjižbu u zemljišne knjige.
  7. Sudska zaštita protiv rješenja donesenih uz primjenu specijalnih postupovnih odredaba o kontroli i nadzoru iz ZMO-a. Mogućnost osporavanja pojedinačne odluke (rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) donesene primjenom specijalnih postupovnih odredaba o naknadnoj kontroli i nadzoru
  8. Pojedinačna odluka kao procesna pretpostavka za pokretanje postupka ocjene zakonitosti općeg akta. U parničnom je postupku odlučeno presudom uz primjenu općeg akta koji prema mišljenju stranke nije u skladu sa zakonom, što je dovelo do povrede materijalnog prava na njezinu štetu.
  9. Zastara obveze. Vjerovnik može utužiti i zastarjelu obvezu i sud će provesti postupak po toj tužbi sve dok dužnik ne stavi prigovor zastare, jer obveza zastarom ne prestaje, ali prestaje mogućnost prisilnog ostvarenja.
  10. Nedopušteno je istodobno sa sklapanjem ugovora o radu sklopiti sporazum o prestanku ugovora o radu. Poslodavac je uvjetovao sklapanje ugovora o radu s istodobnim sklapanjem sporazuma o prestanku ugovora o radu, još i bez datuma.

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)