Troškovi nastali u okviru provedbe programa EU-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2018
Članak:
Troškovi nastali u okviru provedbe programa EU-a
Stranica:
85.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      Određena sredstva isplaćena iz fondova i programa Europske unije u nekim slučajevima nisu predmet oporezivanja porezom na dohodak. Pravilnikom o porezu na dohodak propisani su uvjeti koji moraju biti zadovoljeni da bi se isplate mogle neoporezivo obaviti. Više o načinu ostvarivanja prava na neoporezivost kod programa EU-a u nastavku članka.

1. Oporezivanje nadoknade za rad na projektima EU-a
2. Troškovi smještaja, prehrane i prijevoza na projektima EU-a
3. Dnevnice per diem
4. Obveza podnošenja obrasca JOPPD

Hashtags:
#NeoporeziviPrimitci, #TroškoviOsoblja