Vlasništvo posebnih dijelova nekretnine

Časopis: Pravo i porezi - 11.2018
Članak:
Vlasništvo posebnih dijelova nekretnine
Stranica:
57.
Autor/i:
Autor: Nikolina Pavlečić Kučinić , dipl. iur.
Sažetak:

Posebni dijelovi nekretnine (u širem smislu nazivani stanovima i poslovnim prostorima) sveprisutni su dio praktičnog života, a ujedno su i vrlo zastupljeni element raznih propisa. Pogotovo u aspektu prava vlasništva, čiji su redovito objekti, stoga ćemo se ovom članku osvrnuti na samu pravnu bit ovog instituta, uspostavu vlasništva posebnoga dijela nekretnine, vlasništvo posebnog dijela u odnosu na suvlasništvo i bitne razlike, ostala prava i obveze povezane s vlasništvom posebnog dijela nekretnine, prestanak vlasništva posebnog dijela nekretnine te na relevantnu sudsku praksu.

1. Uvod
2. Pojam
3. Uspostava vlasništva posebnoga dijela
4. Korisna vrijednost
5. Vlasništvo posebnog dijela vs. suvlasništvo
6. Ostala prava i obveze povezane s vlasništvom posebnog dijela nekretnine
7. Prestanak vlasništva na posebnom dijelu nekretnine
8. Sudska praksa
9. Zaključak

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo