Obračun plaće u nepunom radnom vremenu u 2019. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2019
Članak:
Obračun plaće u nepunom radnom vremenu u 2019. godini
Stranica:
106.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Ako poslodavac radniku ne može ponuditi puni opseg rada, a ipak radi prirode posla s radnikom treba sklopiti ugovor o radu (jer ga ne može angažirati putem ugovora o djelu ili putem dopunskog zapošljavanja), sklopit će s radnikom ugovor o radu na nepuno radno vrijeme. Kada se obračunava plaća za nepuno radno vrijeme, doprinose treba obračunati na onu svotu bruto-plaće koja je određena ugovorom, no postoje i neke iznimke. Kakav obračun plaće i kakva materijalna prava pri obračunu plaće poslodavac treba primijeniti, pročitajte u nastavku.

1. Uvod
2. Prijava na obvezna osiguranja i ostale evidencije za radnika zaposlenog u nepunom radnom vremenu
3. Utvrđivanje plaće za nepuno radno vrijeme
4. Obračun plaće radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme
5. Obračun plaće kada radnik istodobno radi kod dva poslodavca
6. Članovi uprave zaposleni na nepuno radno vrijeme
7. Materijalna prava radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja