Oporezivanje porezom na promet nekretnina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2019
Članak:
Oporezivanje porezom na promet nekretnina
Stranica:
157.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Sažetak:

      Prema Zakonu o porezu na promet nekretnina predmet oporezivanja je promet zemljišta (poljoprivredna, građevinska i druga) i građevina (stambene, poslovne i sve druge zgrade te njihovi dijelovi) te svako drugo stjecanje nekretnina. Jasnije određenje je li riječ o nekretnini ili pokretnini, a za potrebe određivanja poreznog položaja u prometu nekretnine, daje Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kojim je navedeno da pojedinačnu nekretninu čini zemljišna čestica, uključujući i sve što je s njome razmjerno trajno povezano na njezinoj površini ili ispod nje.

1. Uvod
2. Porez na promet nekretnina

Hashtags:
#Računovodstvo