Naknade za bolovanje izaslanih radnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2019
Članak:
Naknade za bolovanje izaslanih radnika
Stranica:
82.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      U časopisu RRiF, br. 5/18., objavljen je članak o korištenju prava na zdravstvenu zaštitu radnika kojeg je poslodavac sa sjedištem u RH uputio na rad u drugu državu bilo da je riječ o državi članici EU-a, EGP-a i Švicarske, ili o ugovornoj državi ili o trećoj zemlji s kojom RH nije sklopila ugovor o zdravstvenoj zaštiti u inozemstvu odnosno neugovornoj državi. U ovom članku pišemo o načinu utvrđivanja naknade za bolovanje za vrijeme rada radnika kojega je poslodavac sa sjedištem u RH poslao na rad u drugu državu.

1. Uvodne napomene
2. Osnovice i stope plaćanja obveznih doprinosa za izaslane radnike
3. Kako se utvrđuje naknada plaće za vrijeme bolovanja izaslanog radnika
4. Zaključak

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja