Slučaj Jurica protiv Republike Hrvatske

Časopis: Pravo i porezi - 9.2019
Članak:
Slučaj Jurica protiv Republike Hrvatske
Stranica:
85.
Autor/i:
Željko Borić , dipl. iur.
Sažetak:

U članku je riječ o predmetu pokrenutom po tužbi hrvatske državljanke protiv Republike Hrvatske zbog nedostatka djelotvorne procedure u domaćem pravnom sustavu kojom bi se učinkovito razmotrili navodi tužiteljice o liječničkom nemaru, a samim tim i kršenje odredaba Konvencije o ljudskim pravima.

1. Uvod
2. Uloga Suda
3. Sastav Suda
4. In medias res
5. Činjenice
6. Civilni postupak
7. Prigovor pristranosti
8. Daljnji postupak
9. Relevantno domaće pravo u odnosu na odgovornost za liječnički nemar
10.   Relevantno domaće pravo u odnosu na položaj sudskih vještaka u civilnom procesu
11.   Sudska praksa
12.   Status žrtve
13.   Povreda odredbe čl. 6. Konvencije zbog dugotrajnosti postupka
14.   Povreda odredbe čl. 8. Konvencije koja se odnosi na podnositeljičine navode o liječničkom nemaru
15.   Primjena navedenih načela u konkretnom slučaju

Hashtags:
#EKLJP, #ESLJP, #EuropskaKonvencijaZaZaštituLjudskihPrava, #LiječničkiNemar, #Pravo