Domaća sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 9.2019
Članak:
Domaća sudska praksa i stajališta
Stranica:
112.
Autor/i:
Sažetak:

Obvezno pravo

Ugovorna kazna (čl. 350. ZOO-a)

 • Ugovorna se kazna odnosi na propust korisnika da zaustavi vozilo i preda naplatnu karticu na naplatnoj postaji, a ne na izostanak ili protivljenje da plati cestarinu.

Ugovor o doživotnom uzdržavanju (čl. 579. ZOO-a)

 • Kod aleatornog ugovora nije odlučno da li je netko dobio više nego je dao odnosno da li postoji nerazmjer u davanju primatelja uzdržavanja u odnosu na vrijednost predmetne nekretnine i protučinidbe odnosno pruženih usluga tuženice kao davateljice uzdržavanja. Pravna valjanost dovodi se u pitanje tek ako je riječ o iskorištavanju tuđe nevolje radi postizanja nerazmjerne imovinske koristi.

Plaćanje u stranoj valuti (čl. 359. ZOO-a/91)

 • Ako novčana obveza protivna posebnom zakonu glasi na plaćanje u zlatu ili nekoj stranoj valuti, njezino se ispunjenje može zahtijevati samo u domaćem novcu prema tečaju koji je važio u trenutku nastanke obveze.

Ugovorna kazna i naknada štete (čl. 270. ZOO-a/91)

 • Pretpostavke odgovornosti za ugovornu štetu su postojanje ugovora, odnosno ugovorne obveze, povreda ugovorne obveze tj. ovdje neispunjenje dužnikove obveze, šteta nanesena vjerovniku, postojanje uzročne veze i postojanje protupravnosti.

Izvanugovorna odgovornost za štetu (čl. 1045. ZOO-a)

 • Iz provedenih dokaza proizlazi da među strankama nije postojao ugovorni odnos glede prijevoza i skladištenja sporne robe, već je takav odnos bio ugovoren između tuženika i dobavljača robe. Stoga se u konkretnom slučaju ne radi o odgovornosti za štetu zbog povrede ugovorne obveze, već o izvanugovornoj odštetnoj odgovornosti.

Redoslijed uračunavanja ispunjenja (čl. 313. ZOO-a/91)

 • Ako dužnik pored glavnice duguje i kamate i troškove, uračunavanje se vrši tako što se prvo otplaćuju troškovi, zatim kamate i napokon glavnica. Navedena odredba se ne primjenjuje ako su se stranke drugačije sporazumjele. Pri tome se ima smatrati da je vjerovnik pristao da se najprije podmiri glavnica ako dužnika, koji je naveo da plaćanjem podmiruje samo glavnicu, odmah ne obavijesti da ne pristaje na takav način uračunavanja ispunjenja.

Obiteljsko pravo

Ostvarivanje osobnih odnosa sa djetetom (čl. 123. OBZ-a)

 • Da bi se ograničilo ili zabranilo ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom to mora biti nužno radi zaštite dobrobiti djeteta.

Bračna stečevina (čl. 36. OBZ-a)

 • Imovina koja je stečena temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju (dakle, kao naplatnog pravnog posla) za vrijeme trajanja bračne zajednice predstavlja imovinu koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice, ili potječe iz te imovine, dakle bračnu stečevinu.

Promjena djetetova imena (čl. 100. OBZ-a)

 • U skladu s načelom ravnopravnosti žene i muškarca opravdano je prihvatiti mišljenje kako dijete ima pravo biti povezano s majkom s kojom živi i koja se o njemu brine i njezinim prezimenom, odnosno kako nema razloga da dijete, nakon prekida zajednice roditelja, prezimenu oca, koje se iz razloga sociološkog naslijeđa i običaja na ovim prostorima daje djetetu, ne nosi i prezime majke.

Stvarno pravo

Stjecanje prava vlasništva dosjelošću (čl. 159. ZV-a)

 • Kada se tužbom zahtijeva priznanje prava vlasništva dosjelošću, tada se tužbenim zahtjevom ne može zahtijevati izdavanje tabularne isprave.

Zaštita prava predmnjevanog vlasnika (čl. 167. ZV-a)

 • Predmnijevani vlasnik može uspješno štititi svoje pravo na predmetu ovrhe kada u postupku dokaže da je ovrhovoditelj bio nepošten, odnosno da je zloupotrijebio svoje pravo.

Prekluzivni rokovi (čl. 21. ZV-a)

 • Rok za podnošenje tužbe radi smetanje posjeda je procesni rok.

Razvrgnuće suvlasničke zajednice (čl. 50. ZV-a)

 • Sud može donijeti odluku da se nekretnina proda na javnoj dražbi tek ako nije moguća geometrijska dioba bez znatnog umanjenja njene vrijed
Hashtags: