Promjene u sustavu državne uprave i njihov utjecaj na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Časopis: Pravo i porezi - 11.2019
Članak:
Promjene u sustavu državne uprave i njihov utjecaj na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
Stranica:
28.
Autor/i:
Anita MARKIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Imajući u vidu da će od 1. siječnja 2020. godine pojedine poslove državne uprave, koje sada obavljaju uredi državne uprave u županijama, obavljati kao povjerene poslove upravna tijela županija, odnosno da se ti poslovi državne uprave povjeravaju županijama, autorica na jasan i cjelovit način piše o promjenama u sustavu državne uprave koje će uskoro uslijediti, posebno naglašavajući utjecaj tih promjena na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

1. Uvod
2. Sustav državne uprave
3. Poslovi ureda državne uprave
4. Utjecaj na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
5. Zaključak

Hashtags:
#JediniceLokalneIPodručneSamouprave, #PosloviUredaDržavneUprave, #Pravo, #SustavDržavneUprave, #UpravnoPravo