Nove vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi u primjeni od 1. siječnja 2020. godine

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 1.2020
Članak:
Nove vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi u primjeni od 1. siječnja 2020. godine
Stranica:
21.
Autor/i:
Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

      Od 1. siječnja 2020. godine primjenjuju se nove vrijednosti europskih pragova u sustavu javne nabave te se određuje, između ostaloga, je li riječ o nabavama male vrijednosti odnosno velike vrijednosti.
      Te se promjene uvode europskom uredbom koju moraju izravno primijeniti sve članice EU-a. Dakle, ne mijenja se izvorni zakonodavni okvir iako su se promijenili europski pragovi koji utječu na primjenu nacionalnog zakonodavstva.

1. Uvod
2. Uredbe Komisije o izmijeni vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi
3. Procijenjena vrijednost nabave
4. Vrijednosti nabave na koje se ZJN 2016 ne primjenjuje
5. Europski pragovi - nabava velike vrijednosti
6. Vrijednosti europskih pragova prema vrsti naručitelja
7. Nabava male vrijednosti
8. Ugovori o javnim uslugama za Društvene i druge posebne usluge
9. Zaključno

Hashtags:
#JavnaNabava