Novosti vezane uz oslobođenja od plaćanja PDV-a u RH za diplomatska i konzularna predstavništva i druga međunarodna tijela

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
Članak:
Novosti vezane uz oslobođenja od plaćanja PDV-a u RH za diplomatska i konzularna predstavništva i druga međunarodna tijela
Stranica:
63.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Autorica u članku objašnjava novosti vezane uz oslobođenja od plaćanja PDV-a za diplomatska i konzularna predstavništva te posebne misije i međunarodne organizacije sa sjedištem u RH, u drugoj državi članici EU-a ili u trećoj zemlji, institucije ili tijela Europske unije sa sjedištem u RH, u drugoj državi članici EU-a ili trećoj zemlji i oružane snage drugih država članica Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) u skladu s izmijenjenim Pravilnikom koji definira provedbu navedenih oslobođenja.

1. Uvod
2. Oslobođenje od plaćanja PDV-a u RH za diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije
3. Oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuke dobara i usluga institucijama i tijelima EU-a
4. Oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuke u RH za potrebe oružanih snaga drugih država članica NATO-a
5. Zabrana otuđenja dobara nabavljenih uz primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a
6. Tablični prikaz oslobođenja od plaćanja PDV-a za diplomatska i konzularna predstavništva, međunarodne organizacije i tijela EU-a za isporuke u RH
7. Zaključak

Hashtags:
#DiplomatskaPretstavništva, #KonzularnaPredstavništva, #MeđunarodnaTijela, #OslobođenjaPDV, #PDV, #Porezi, #TijelaEU