Domaća sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 4.2020
Članak:
Domaća sudska praksa i stajališta
Stranica:
107.
Autor/i:
Sažetak:

OBVEZNO PRAVO

STJECANJE BEZ OSNOVE – ZASTARA (čl. 1111. ZOO-a)

 • Pravilno je prvostupanjski sud zaključio da nije osnovan prigovor zastare budući zastara za stjecanje bez osnove, do koje je došlo ulaganjem u tuđu imovinu počinje teći od prestanka korištenja tog ulaganja.

NAKNADA IZGUBLJENE ZARADE (čl. 195. ZOO-a/91)

 • Samo (neposredni) oštećenik ima pravo na naknadu izgubljene zarade, ali ne i posredno oštećena osoba, što je u konkretnom slučaju tužitelj.

RASKID UGOVORA I POVRAT STVARI (čl. 368. ZOO-a)

 • S obzirom da je došlo do raskida ugovora, te s obzirom da je tužitelj predao tuženiku brodicu koja je bila predmet raskinutog kupoprodajno ugovora, to je tuženik u obvezi vratiti stvar koju je primio, jer se radi o učinku raskida.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA (čl. 368. ZOO-a)

 • Raskidom ugovora obje strane oslobođene su svojih obveza osim naknade štete, to je prvostupanjski sud ocijenio neosnovanim zahtjev tužitelja za isplatom naknade za korištenje telekomunikacijskih usluga za cjelokupno preostalo ugovoreno razdoblje.

MATERIJALNI NEDOSTACI STVARI (čl. 422. ZOO-a)

 • Tuženik je dvije godine pokušao otkloniti nedostatak i tužitelj nije prekludiran u svom pravu, stoga je samom činjenicom što su stranke izmijenile pojedine odredbe ugovora o kupoprodaji na način da su umjesto dogovorene plohe ugovorili staklenu plohu, ali ni to nije realizirano, ostvareni su svi zakonski razlozi za utvrđenje da je ugovor o kupoprodaji raskinut.

ZASTARNI ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRIJENOS DEVIZNE ŠTEDNJE (čl. 371. ZOO-a)

 • Zahtjev za naknadni prijenos deviznih depozita je obveznopravni zahtjev, pa se primjenjuje opći zastarni rok.

POSLOVI IZVANREDNE UPRAVE (čl. 87. st. 2. ZV-a)

 • Postavljanje stalka za bicikle u zajedničkom stubištu stambene zgrade ne predstavlja poboljšicu za uporabu zgrade.

NERAZVRSTANE CESTE (čl. 98. st. 1. ZC-a)

 • Nerazvrstana cesta koja je bila u uporabi prije 1. siječnja 1997. i kao takva je javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom je vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

OTKUP STANARSKOG PRAVA (čl. 50b. ZPS-a)

 • Pravo na otkup stana je imovinsko pravo nositelja stanarskog prava, koje ovlašćuje nositelja tog prava pod posebnim uvjetima steći pravo vlasništva na stanu. Ako bračni drug u času otkupa stana nije bio u zajedničkom domaćinstvu stan ne predstavlja bračnu stečevinu.

RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU (čl. 46. ZV-a)

 • Rješenje o izvedenom stanju nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na zgradi za koje je doneseno i zemljištu na kojem je ta zgrada izgrađena.

RADNO PRAVO

DISKRIMINACIJA U RADNOM ODNOSU (čl. 1. ZSD-a)

 • Pravo je poslodavca donositi Pravilnike o radu i sklapati Kolektivne ugovore, stoga sama činjenica što tuženik tužitelju nije otkazao ugovor o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga uz odgovarajuću otpremninu, ne znači i diskriminaciju tužitelja kao osobe koja nije ispunjavala uvjete za otkaz kao tehnološki višak jer je imao 63 godine i 6 mjeseci života.

NAKNADA PLAĆE U SLUČAJU PREKIDA RADA (čl. 87. ZR-a/09)

 • Tužitelj ima pravo na naknadu plaće za razdoblje u kojem nije radio zbog krivnje poslodavca, a to je od srpnja 2010. kada mu je istekao otkazni rok pa do 11. siječnja 2014. kada mu je istekao otkazni rok po drugoj odluci o otkazu iz 2013. godine, i to u visini prosječne plaće isplaćene mu u prethodna tri mjeseca.

OTKAZ UGOVORA O RADU I NAKNADA ŠTETE (čl. 123. ZOO-a)

 • Da bi činjenica nezakonitosti neke odluke poslodavca bila pretpostavka odgovornosti poslodavaca za naknadu neimovinske štete radniku, postupanje poslodavca prilikom donošenja te odluke u sebi bi trebalo sadržavati i elemente šikanoznog ponašanja poslodavca prema radniku.
Hashtags: