Jezik ponude i prijevod na hrvatski jezik

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2020
Članak:
Jezik ponude i prijevod na hrvatski jezik
Stranica:
207.
Autor/i:
Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      Postupci javne nabave vode se na hrvatskom jeziku, što uključuje dokumentaciju o nabavi i izradu ponuda na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i ta jezična verzija predstavlja isključivo vjerodostojan tekst. Naručitelji u dokumentaciji o nabavi mogu predvidjeti određena odstupanja od tog pravila. Tada naručitelj, u načelu, zahtijeva prijevod ovlaštenoga sudskog tumača.
      U članku se navodi praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u pogledu jezika ponude i mogućeg prevođenja na hrvatski jezik ako je ograničeno dopuštena uporaba i stranog jezika.

  1. Uvod
  2. Primjeri iz Rješenja DKOM-a
  3. Zaključno
Hashtags:
#JavnaNabava, #JezikPonude, #Proračunsko