Rad putem agencija za privremeno zapošljavanje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2021
Članak:
Rad putem agencija za privremeno zapošljavanje
Stranica:
180.
Autor/i:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:

Rad putem agencije za privremeno zapošljavanje jedan je od oblika fleksibilnog zapošljavanja i rada u RH. Privremenim zapošljavanjem putem agencija za privremeno zapošljavanje omogućeno je da agencija kao poslodavac ustupa svog radnika drugom poslodavcu (korisniku) za privremeno obavljanje poslova. U članku je pobliže riječ o osnivanju agencije za privremeno zapošljavanje, uvjetima rada i obračunu plaće radnika koji su zaposleni putem agencija za privremeno zapošljavanje.

  1. Uvod
  2. Osnivanje agencije za privremeno zapošljavanje
  3. Agencijski rad – trostrani pravni odnos
  4. Evidencija o radnom vremenu ustupljenih radnika
  5. Uvjeti rada ustupljenog radnika
  6. Obračun plaće radnika koji je zaposlen putem agencije za privremeno zapošljavanje u tuzemstvu
  7. Prava na naknadu plaće agencijskih radnika
  8. Korištenje olakšicama iz Zakona o doprinosima
Hashtags:
#AgencijaZaPrivremenoZapošljavanje, #NaknadaPlaće, #ObračunPlaće, #UstupanjeRadnika, #UstupljeniRadnici