Domaća sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 12.2021
Članak:
Domaća sudska praksa i stajališta
Stranica:
108.
Autor/i:
Sažetak:
  • STVARNO PRAVO

77. PRAVO NA DOM (čl. 161. ZV-a)

• Naime, kako iz stanja spisa proizlazi da tuženik predmetnu nekretninu ne koristi za stanovanje niti obavljanje djelatnosti, već je iznajmljuje trećim osobama, da nije tvrdio da nema u vlasništvu drugu nekretninu, da nema na raspolaganju drugi smještaj, niti da ga je u mogućnosti osigurati, to nisu ispunjeni uvjeti za razmatranje prigovora prava na dom.

78. ZEMLJIŠNOKNJIŽNI UPIS (čl. 159. ZV-a)

• Prvostupanjski sud je utvrdio da je tužitelj (osobno i putem pravnih prednika) dosjelošću stekao vlasništvo predmetne nekretnine pa stoga nije bilo osnove u predmetnom zemljišnoknjižnom postupku upisati tuženu kao vlasnicu te nekretnine.

79. STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA (čl. 126. ZV-a)

• No, s obzirom da su tužitelji, kako je već obrazloženo, stekli pravo vlasništva odlukom nadležnog tijela, to prema stavu ovog suda nije moguće istodobno stjecanje tog prava i po drugoj osnovi, odnosno temeljem zakona-dosjelošću.

80. PRAVNI POLOŽAJ POSJEDNIKA (čl. 164. ZV-a)

• Da bi tužiteljica mogla potraživati isplatu naknade za to što je tuženik kao suvlasnik upotrebljavao nekretninu u njihovom suvlasništvu i od nje imao koristi nije nužno da je ona tražila predaju nekretnine u posjed, već je bilo odlučno dokazati pravni položaj posjednika-tuženika, odnosno dokazati da je bio nepošteni posjednik.

  • OBITELJSKO PRAVO

13. PRAVO NA OTKUP STANA – BRAČNA STEČEVINA (čl. 59. ZSO-a)

• S obzirom na to da je otkup stana imovinsko pravo nositelja stanarskog prava koje ovlašćuje nositelja tog prava pod posebnim uvjetima steći pravo vlasništva na stanu, pa kako u konkretnom slučaju u vrijeme kada je tuženik podnio zahtjev za otkup stana tužiteljica nije stekla stanarsko pravo, to predmetni stan nije bračna stečevina stranaka.

14. BRAČNA STEČEVINA (čl. 2. ZPSN-a)

• Korištenje nadstojničkog stana je usko vezano uz izvršavanje sadržaja nadstojničkog posla u zgradi zbog čega se ugovor o korištenju takvog stana i prava koji iz njega proizlaze ne mogu izjednačiti sa sadržajem stanarskog prava kao prava sui generis.

15. UZDRŽAVANJE DJETETA (čl. 288. OBZ-a)

• Okolnost što tužitelj i njegova supruga plaćaju kredit podignut za kupnju osobnog vozila ne utječe na zakonsku obvezu uzdržavanja maloljetne djece jer obveza uzdržavanja ima prioritet u odnosu na druge obveze.

  • RADNO PRAVO

64. ISPLATA OTPREMNINE (čl. 95. ZR-a)

• Kako je donošenjem presude otpala osnova po kojoj je tužitelju-protutuženiku isplaćena otpremnine (poslovno uvjetovan otkaz utvrđen nezakonitim), to je pravilno sud prvog stupnja otklonio prigovor zastare.

65. DOSTAVA ODLUKE O OTKAZU (čl. 132. ZR-a)

• Kako je izvjesno da je tužitelj odbio potpisati i preuzeti predmetnu Odluku o izvanrednom otkazu, nakon čega je ista sukladno odredbama Pravilnika dostavljena tužitelju isticanjem na oglasnoj ploči tuženika, to je pravilno sud prvog stupnja zaključio da je dostava obavljena na valjan način.

66. OBVEZA SAVJETOVANJA SA RADNIČKIM VIJEĆEM (čl. 151. ZR-a)

• Pravni institut savjetovanja s radničkim vijećem o namjeravanom otkazivanju ugovora o radu ne implicira i obvezu poslodavca glede uvažavanja iznesenih prijedloga i primjedbi radničkog vijeća.

67. PROBNI RAD (čl. 53. ZR-a)

• U konkretnom slučaju tuženik je nakon isteka nešto više od dva mjeseca probnog rada utvrdio da tužiteljica ne zadovoljava na radu, jer za vrijeme trajanja ugovorenog probnog rada od strane poslodavca ocjenjena nezadovoljavajućom. Autonomno je pravo tuženika ocijeniti da li je radnik koji ima ugovoreni probni rok udovoljio radnim rezultatima.

  • OVRŠNO PRAVO

8. IZJAVA O SUGLASNOSTI PO ZAPLJENI (čl. 178. OZ-a)

• Da bi zastara počela teći, potrebno je i da tražbina na koju se izjava odnosi bude dospjela, dakle da ju je vjerovnik (u ovom slučaju tuženik) imao pravo ostvarivati.

9. OVRŠNI POSTUPAK - TIJEK ZAS

Hashtags: