Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2021. godinu

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2022
Članak:
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2021. godinu
Stranica:
6.
Autor/i:
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Sažetak:
  1. Uvod
  2. Naknade za općekorisne funkcije šuma
  3. Članarine turističkim zajednicama
  4. Spomenička renta
  5. Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori
Hashtags:
#Članarina, #GodišnjiObračun2021, #HGK, #NaknadaZaŠume, #OKFŠ, #SpomeničkaRenta, #TurističkaČlanarina