Dobrovoljna prijava inozemnih primitaka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2022
Članak:
Dobrovoljna prijava inozemnih primitaka
Stranica:
121.
Autor/i:
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Sažetak:

Porezni obveznik, rezident Republike Hrvatske (dalje: RH) obvezan je prijaviti inozemni primitak u RH u propisanom razdoblju neovisno o činjenici je li u inozemstvu porez već plaćen te neovisno o činjenici hoće li u RH postojati obveza plaćanja poreza. Međutim, od 1. siječnja 2020. godine na snazi je odredba Općega poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16. – 42/20., dalje: OPZ) na temelju koje je omogućeno dobrovoljno prijavljivanje primitaka iz inozemstva iz proteklih poreznih razdoblja bez obračunavanja dužnih kamata na poreze i doprinose i bez izricanja novčane kazne za prekršaj zbog njihova nepravodobnog prijavljivanja, a prijavljeni primitak oporezivat će se prema propisima važećim na dan dobrovoljnog prijavljivanja.

  1. Primjena zakonskih odredaba pri dobrovoljnoj prijavi inozemnih primitaka
  2. Inozemni primitak
  3. Postupak dobrovoljnog prijavljivanja inozemnih primitaka
  4. Dobrovoljna prijava godišnjeg dohotka iz inozemstva
  5. Prijava neoporezivih primitaka
  6. Dobrovoljna prijava konačnog dohotka iz inozemstva
Hashtags:
#DobrovoljnaPrijava, #DohodakIzInozemstva, #ObrazacINO-DOH