Primjena Carinske tarife za 2002. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
Primjena Carinske tarife za 2002. godinu
Stranica:
188.
Autor/i:
Autor: Stanko KARAČIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Na temelju Zakona o carinskoj tarifi (Nar. nov., br. 61/ 00. i 117/00.) Vlada Republike Hrvatske treba najkasnije u studenome tekuće godine donijeti Carinsku tarifu kojom se uređuju pravila o načinu obračuna carine, sustav nazivlja robe koja se uvozi, sustav brojčanog označavanja robe, pravila o razvrstavanju robe u tarifne brojeve i utvrđuje visina carina za sljedeću godinu. Pri utvrđivanju visine carine trebaju se uvažiti obveze preuzete u okviru Svjetske trgovačke organizacije i drugih međunarodnih ugovora. Uredba o Carinskoj tarifi za 2002. godinu objavljena je u Narodnim novinama br. 113/01.

Čime se vodilo pri njenom donošenju i koje su njene koncepcijske različitosti u odnosu na Carinsku tarifu za 2001. godinu pojašnjava autor.

Hashtags: