Zaprimanje i verifikacija prijave poreza na dobitak za 2021. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2022
Članak:
Zaprimanje i verifikacija prijave poreza na dobitak za 2021. godinu
Stranica:
122.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Trgovačka društva i druge pravne i fizičke sobe koje gospodarsku djelatnost obavljaju samostalno i trajno radi ostvarivanja dobitka uz primjenu obračunskog načela, prijavu poreza na dobitak za 2021. godinu podnose na Obrascu PD, čiji se sadržaj u odnosu na prošlu godinu nije mijenjao. Ako su poduzetnici na vlastiti zahtjev utvrđivali osnovicu porezu na dobitak prema novčanom načelu, tada se prijava poreza na dobitak podnosi na Obrascu PD-NN, koji je također nepromijenjen. Obrasci PD i obrasci PD-NN za prošlu godinu morali su se dostaviti PU-u najkasnije do 30. travnja 2022. godine, do kada je bilo potrebno i uplatiti razliku poreza na dobitak po godišnjem obračunu.

Međutim, ako se u postupku verifikacije prijave poreza na dobitak za 2021. godinu, programskom kontrolom podataka utvrdi da porezna prijava nije ispravno popunjena ni usklađena s podatcima o kojima službenu evidenciju vodi PU, takva se prijava ne može verificirati te je službenik obvezan poslati poziv poreznom obvezniku da dostavi ispravno popunjenu poreznu prijavu.

  1. Uvod
  2. Rokovi za predaju prijave poreza na dobitak
  3. Načini podnošenja prijave poreza na dobitak
  4. Kontrolni postupci pri obradi porezne prijave
  5. Usklađenje prenesenoga poreznoga gubitka i uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu
  6. Prilozi koji se dostavljaju uz poreznu prijavu putem ePorezne
  7. Verifikacija porezne prijave za 2021. godinu
  8. Povrat više plaćenog poreza po godišnjem obračunu
Hashtags:
#ObrazacPD, #ObrazacPD-NN, #PredujmoviPorezaNaDobit, #Verifikacija