Donacija hrane i prodaja nefinancijske imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2022
Članak:
Donacija hrane i prodaja nefinancijske imovine
Stranica:
64.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom se praktikumu razmatra primitak dara u hrani te prodaja pronađene nefinancijske imovine koja prethodno nije postojala u poslovnim knjigama. Donirati hranu u smislu posebnih propisa mogu samo neke osobe, pri čemu osobe koje ju prime mogu imati i položaj posrednika u lancu doniranja hrane. Prilikom primitka hrane ne iskazuje se prihod od dara. Ako se sazna da organizaciji pripada građevinski objekt koji u računovodstvenom smislu ima obilježje imovine, a da ga se odmah pri pronalasku namijeni prodaji, neki smatraju da tu imovinu treba prije prodaje priznati dugotrajnom imovinom, dok drugi smatraju da ta imovina može imati samo obilježje kratkotrajne imovine.

  1. Donacija hrane
  2. Prodaja nefinancijske imovine
Hashtags:
#Donacije, #NefinancijskaImovina, #NeprofitnoRačunovodstvo