Pravo na godišnji odmor i naknade za vrijeme godišnjeg odmora

Časopis: Pravo i porezi - 6.2022
Članak:
Pravo na godišnji odmor i naknade za vrijeme godišnjeg odmora
Stranica:
34.
Autor/i:
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:

Pravo na godišnji odmor jedno je od najvažnijih prava iz radnog odnosa koje pripada radniku. Godišnji odmori ujedno predstavljaju i obvezu poslodavca, koji mora organizirati korištenje godišnjih odmora radnika, i to tako da se radnicima omogući odmor i obnavljanje njihovih psihofizičke sposobnosti, a to pritom ne utječe na odvijanje normalnoga radnog procesa. Nije stoga čudno da se u praksi javlja cijeli niz pitanja vezanih uz korištenje prava na godišnji odmor. U nastavku članka daju se odgovori na najčešća pitanja poslodavaca i radnika u vezi s pravom na godišnji odmor.

  1. Pravo na godišnji odmor i minimalno trajanje godišnjeg odmora
  2. Stjecanje prava na puni ili razmjerni dio godišnjeg odmora
  3. Pravo na godišnji odmor u slučaju prestanka radnog odnosa
  4. Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
  5. Porezni položaj isplate nadoknade za neiskorišteni godišnji odmor
  6. Utvrđivanje broja dana godišnjeg odmora koji pripadaju radniku
  7. Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
  8. Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću godinu
  9. Raspored korištenja godišnjeg odmora
  10. Odricanje od prava na godišnji odmor

Hashtags:
#GodišnjiOdmor, #NaknadaPlaće, #NaknadaZaNeiskorišteniGodišnjiOdmor