Pravni interes kao procesna pretpostavka za izjavljivanje žalbe u postupcima javne nabave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2022
Članak:
Pravni interes kao procesna pretpostavka za izjavljivanje žalbe u postupcima javne nabave
Stranica:
167.
Autor/i:
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

Pravo na žalbu u postupku javne nabave uključuje pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi te je stoga i opća procesna pretpostavka koja je nužna za dopuštenost vođenja žalbenog postupka. Žalitelj mora učiniti vjerojatnim da će, ako njegov žalbeni zahtjev bude usvojen, to za njega predstavljati ostvarenje određene pravne koristi.

 1. Uvod
 2. Pravo gospodarskog subjekta na žalbu
 3. Nadležnost Državne komisije
 4. Načela žalbenog postupka pred Državnom komisijom
 5. Procesne pretpostavke za izjavljivanje žalbe
 6. Pravni interes za izjavljivanje žalbe kao procesna pretpostavka
 7. Žalitelj nije u ponudi dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude
 8. Dokazivanje prava na žalbu kod žalbe na dokumentaciju o nabavi
 9. Žalba na odluku o odabiru ili poništenju
 10. Pretpostavke za ostvarenje prava na žalbu moraju biti kumulativno ispunjene
 11. Pravo na žalbu zajednice gospodarskih subjekata kao ponuditelja u postupku javne nabave
 12. Državna komisija nije ovlaštena kontrolirati činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe u istom postupku javne nabave
 13. Ponuditelj čija je ponuda neprihvatljiva nema pravni interes za izjavljivanje žalbe
 14. Zaključno
Hashtags:
#JavnaNabava, #PravoNaŽalbu, #Žalba, #ŽalbeniRok