Ugovor o posudbi u Zakonu o obveznim odnosima s primjerima iz sudske prakse

Časopis: Pravo i porezi - 9.2022
Članak:
Ugovor o posudbi u Zakonu o obveznim odnosima s primjerima iz sudske prakse
Stranica:
90.
Autor/i:
Autor: Ana ZRNA , mag. iur.
Sažetak:

Ugovor o posudbi uređen je u Zakonu o obveznim odnosima od njegove sveobuhvatne izmjene 2005. godine kao nominatni ugovor kod kojeg posuditelj predaje stvar na besplatnu uporabu posudovniku, a posudovnik se obvezuje da će po proteku ugovorena roka ili nakon namijenjene uporabe stvari tu istu, posuđenu stvar vratiti posuditelju. Posudba je jednostrano obvezni, realni, besplatni i neformalni ugovor kod kojega posudovnik postaje posjednikom stvari i rabi je prema ugovorenom roku, a posuditelj se suzdržava od zadiranja u stvar za vrijeme njezine uporabe. Zakon o obveznim odnosima predviđa objekt posudbe, način uporabe stvari, troškove održavanja, odgovornost za oštećenje i propast stvari, obvezu vraćanja i ostala prava i obveze ugovornih strana. U početku je posudba bila uređena odredbama Općega građanskog zakonika, a zatim od 2005. godine odredbama ZOO-a. Cilj je ovog članka prikazati odredbe ZOO-a o ugovoru o posudbi, primjenjujući primjere sudske prakse i skrenuti pozornost na temeljne karakteristike ovoga učestalog i svakodnevnog pravnog odnosa.

  1. Uvod
  2. Pojam i obilježja ugovora
  3. Prava i obveze posudovnika
  4. Troškovi
  5. Odgovornost posudovnika
  6. Raskid ugovora i zastara zahtjeva
  7. Stečajni postupak nad posuditeljem i posudovnikom
  8. Usporedba s ostalim ugovorima
  9. Zaključak
Hashtags:
#UgovorOPosudbi, #ZOO