Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 11.2022, str. 168
Ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i ugovor o kupoprodaji
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku na jezgrovit i sažet način razmatra neka bitna pitanja vezana za sklapanje ugovora o doživotnom i ...

pip - 11.2022, str. 96
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Pravo na naknadu štete čl 23 ZOOP a Imajući u vidu da je D Š koristio predmetno ...

pip - 11.2022, str. 50
Primjena Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija kod priznavanja razdoblja obrazovanja s ciljem nastavka obrazovanja u RH
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Ako školska ustanova odlučuje o upisu učenika u školsku ustanovu ili drugim poslovima koje na temelju zakona obavlja na osnovi ...

Pitanja i odgovori
Reklamacija potrošača zbog materijalnog nedostatka na robi
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Trgovačko društvo dalje Društvo bavi se proizvodnjom i prodajom proizvoda x Društvo isporučuje proizvod trgovcu na malo a trgovac na ...

Sudska praksa
Stjecanje bez osnove
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Zagrebu

rrif - 10.2022, str. 159
Ugovor o ortaštvu kao temelj uređenja ortačkih poslova
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U br 9 22 ovog časopisa pisali smo o računovodstvenom i poreznom motrištu poslovnih odnosa i nastalih poslovnih događaja koji ...

pip - 10.2022, str. 80
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Ugovor o osiguranju regresna odgovornost čl 939 ZOO a 91 S obzirom na to da iz stanja ...

pip - 10.2022, str. 63
Stjecanje bez osnove
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor u članku obrađuje izvanugovorni obveznopravni odnos stjecanja bez osnove Riječ je o institutu građanskog prava koji je u nas ...

pip - 10.2022, str. 60
Sklapanje i učinci prividnih ugovora
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.

Prividan ugovor ne postiže pravne učinke među ugovornim stranama No u slučaju da prividan ugovor prikriva neki drugi ugovor taj ...

pip - 10.2022, str. 26
Vrednovanje dodatnih sposobnosti u postupku imenovanja ravnatelja - stajalište Ustavnog suda RH
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Predmet ovog članka je razmatranje sadržaja Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske br U I 4518 2018 od 16 svibnja 2022 ...

Sudska praksa
Odgovornost za štetu
Četvrtak, 15.09.2022.

Županijski sud u Rijeci

pip - 9.2022, str. 105
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 44 Odgovornost za štetu čl 1067 ZOO a Za štetu koju pretrpi radnik odgovara poslodavac po općim ...

pip - 9.2022, str. 90
Ugovor o posudbi u Zakonu o obveznim odnosima s primjerima iz sudske prakse
Autor: Ana ZRNA , mag. iur.

Ugovor o posudbi uređen je u Zakonu o obveznim odnosima od njegove sveobuhvatne izmjene 2005 godine kao nominatni ugovor kod ...

pip - 9.2022, str. 83
ZOO – Uzance – Zaključak Vlade RH i odlučna pitanja obveznopravnog uređenja u graditeljstvu
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Prateći razvoj u pravnoj regulativi ali i druge pravne čimbenike koji se odnose na graditeljsku branšu u ovome se članku ...

Pitanja i odgovori
Pravo na povrat robe
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Trgovac je u svojim općim uvjetima poslovanja naveo da kupci fizičke osobi potrošači imaju pravo na povrat robe reklamaciju u ...

rrif - 7.2022, str. 133
Kada se ne odgovara za štetu
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

U ovom članku autor prikazuje koje osobe i pod kojim pretpostavkama ne odgovaraju za štetu te kada je to propisano ...

pip - 7.2022, str. 76
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 39 Sklapanje ugovora čl 247 ZOO a Bez obzira što su ugovor potpisali tužitelj i tuženica kada ...

pip - 7.2022, str. 14
Građenje, ugovor o građenju i pravni okvir obveznog prava
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U prvoj polovini 2022 godine teme iz područja pravnog okvira u graditeljstvu u RH posebno su se aktualizirale Pozornost na ...

Vijesti
Stope zateznih kamata od 1. srpnja 2022. godine
Petak, 01.07.2022.

myTable border collapse collapse width 80 border 1px solid ddd margin left auto margin right auto myTable th myTable ...

Sudska praksa
Ugovor o zakupu
Ponedjeljak, 13.06.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 6.2022, str. 172
Ugovor o alotmanu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ugovor o alotmanu jest ugovor o raspolaganju uporabi ugostiteljskim smještajem Taj se ugovor ubraja u skupinu turističkih ugovora S obzirom ...

pip - 6.2022, str. 98
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 31 Zastarni rok čl 371 ZOO a 91 Nije osnovana tvrdnja da bi zastarni rok počeo teći ...

pip - 5.2022, str. 98
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 27 Ništetnost ugovora čl 53 ZOO a Obzirom da je utvrđeno da je besplatna dodjela zemljišta od ...

pip - 5.2022, str. 14
Specifična motrišta radnog odnosa pripravnika zaposlenog u školskoj ustanovi
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

U ovom članku autor razmatra specijalnosti odredaba Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u odnosu na ...

Pitanja i odgovori
Otpis obveze koja je zastarjela
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Društvo ima dug prema dobavljaču za koji je nastupila zastara Je li potrebno otpisivati dug u financijskim izvještajima Koja je ...

rrif - 4.2022, str. 193
Prava i obveze stranaka ugovora o djelu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ugovor o djelu zastupljen je u našoj aktualnoj praksi Zapravo djelo kao posao koji netko obavlja na vlastitim ili tuđim ...

pip - 4.2022, str. 99
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 22 Ništetnost ugovora o kreditu čl 19 ZRSZ a Kada je ugovorni odnos stranaka nastao izvan RH ...

Snimka webinara
Nove Posebne uzance u građenju, trajanje 145 min
Srijeda, 16.03.2022.

Sudska praksa
Obveza vraćanja stečenog bez osnove
Ponedjeljak, 14.03.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 3.2022, str. 223
Ugovori o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Goran TOPIĆ, mag. iur.

S obzirom na značajan porast isporuka digitalnog sadržaja i usluga 1 siječnja 2022 godine na snagu je stupio poseban Zakon ...

rrif - 3.2022, str. 199
Prikaz Posebnih uzanci o građenju i neke dvojbe - pojam, primjena, promijenjene okolnosti, cijena, ugovorna kazna
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Autor u ovome članku razmatra nove Posebne uzance u građenju uz poseban osvrt na njihovu narav i mogućnost primjene te ...

pip - 3.2022, str. 66
Izmjene cijena kod ugovora o građenju
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Nakon utvrđivanja i objave novih Posebnih uzanci o građenju u RH postoje dva međusobno podosta različita obveznopravna režima glede izmjena ...

pip - 3.2022, str. 30
Rješenje kao obligatorni modus akta koji izdaju školske ustanove kao tijela javne vlasti
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

U ovome članku autor prikazuje kako i kada školske ustanove u svojstvu pravne osobe koje imaju javne ovlasti javnopravna tijela ...

Sudska praksa
Izdatak za drugoga - zastara
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Varaždinu

rrif - 2.2022, str. 197
Novela Zakona o obveznim odnosima – materijalni nedostatci stvari s digitalnim sadržajem
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autori u članku donose pregled izmjena i dopuna Zakona o obveznim odnosima koje su potaknute preuzimanjem Direktive EU 2019 771 ...

Vijesti
Stopa zateznih kamata od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
Utorak, 04.01.2022.

myTable border collapse collapse width 80 border 1px solid ddd margin left auto margin right auto myTable th myTable ...

pip - 1.2022, str. 115
Domaća sudska praksa i stajališta

Stranka ima pravni interes podnijeti brisovnu tužbu unatoč činjenici što o istoj pravnoj stvari zemljišnoknjižni postupak u kojem je ...

rrif - 1.2022, str. 135
Materijalni nedostatci u noveli Zakona o obveznim odnosima iz 2021. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Novela ZOO 21 donesena je s jedinim ciljem potpunog usklađivanja maksimalne i ciljane harmonizacije hrvatskoga obveznog prava s pravilima Direktive ...

pip - 1.2022, str. 69
Pripremne radnje za zapošljavanje radnika u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u članku relativno cjelovito obrađuje i upućuje na nužne pripremne radnje koje je ravnatelj školske ustanove kao poslovodni i ...

pip - 1.2022, str. 49
Ugovorno i porezno motrište zajmova i kamata između trgovačkih društava te trgovačkih društava i fizičkih osoba
Autori: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Hana VELAJ, mag. iur.

Odobravanje zajmova između trgovačkih društava te trgovačkih društava i fizičkih osoba članova društva ili zaposlenika je često U svim tim ...

pip - 1.2022, str. 31
Rokovi ispunjenja novčanih obveza
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Rokovi ispunjenja novčanih obveza između poduzetnika te poduzetnika i osoba javnog prava u kojima su osobe javnog prava dužnici te ...

Knjiga
Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst
17.12.2021

Krajem 2021 izvršene su izmjene i dopune Zakona o obveznim odnosima koje su stupile na snagu 1 I 2022 Priručnik ...

Naslovnica knjige: Zakon o obveznim odnosima - urednički pročišćeni tekst
Vijesti
Materijalni nedostatci stvari
Petak, 17.12.2021.

U Narodnim novinama br 126 21 objavljena je Novela Zakona o obveznim odnosima koja stupa na snagu 1 siječnja 2022 ...

Pitanja i odgovori
Nastanak obveze PDV-a kod isporuke dobara na temelju kupoprodajnog ugovora s obročnom otplatom cijene
Ponedjeljak, 13.12.2021.

rgovačko društvo koje se bavi prodajom opreme na veliko željelo bi svojim kupcima omogućiti prodaju na rate tako da kupac ...

rrif - 12.2021, str. 247
Rokovi ispunjenja novčanih obveza
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U poslovnim transakcijama između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane ...

pip - 12.2021, str. 24
Pravna analiza zakonitosti povećanja naknada u ugovorima o leasingu – II. dio
Autor: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.

Autor u drugom dijelu članka navodi pravnu analizu utvrđenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga dalje HANFA koja su obrađena ...

pip - 12.2021, str. 18
Komercijalno jamstvo kao dio promjena Zakona o obveznim odnosima u 2021. godini
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.

U Narodnim novinama u br 126 21 objavljena je novela Zakona o obveznim odnosima dalje Novela ZOO 2021 koja donosi ...

pip - 12.2021, str. 11
Materijalni nedostatci u Noveli Zakona o obveznim odnosima iz 2021. godine
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI

Novela ZOO 21 donesena je s jedinim ciljem potpunog usklađivanja maksimalne i ciljane harmonizacije hrvatskoga obveznog prava s pravilima Direktive ...

pip - 11.2021, str. 106
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 63 Naknada izvanugovorne štete čl 1069 ZOO a Po stavu ovog suda činjenica da se tužiteljica Ugovorom ...

pip - 11.2021, str. 44
Prestanak ugovora o radu sklopljenih do 60 dana u školskim ustanovama – analiza novoga zakonskog okvira Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u članku obrađuje aktualnu problematiku sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme u školskim ustanovama te nužnost zakonskih izmjena ...