Načelo dokumentiranosti u poreznim stvarima

Časopis: Pravo i porezi - 6.2023
Članak:
Načelo dokumentiranosti u poreznim stvarima
Stranica:
47.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Sažetak:

Autorica u ovome članku razmatra značenje i sadržaj poreznih načela, osobito primjenu načela dokumentiranosti (ili dokumentarnosti) te njegovo tumačenje u upravnosudskoj praksi. Upravna tijela i upravni sudovi koriste naziv toga načela dvojako - kao načelo dokumentiranosti ili kao načelo dokumentarnosti.

  1. Uvodno
  2. Ustavne osnove poreznog sustava
  3. Opći porezni zakon i posebni porezni propisi
  4. Načelo dokumentiranosti i druga porezna načela
  5. Praksa poreznih tijela i upravnih sudova
  6. Završne napomene
Hashtags:
#NačeloDokumentiranosti, #OPZ