Najava izmjena u oporezivanju PDV-om na usluge smještaja putem digitalnih platformi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2023
Članak:
Najava izmjena u oporezivanju PDV-om na usluge smještaja putem digitalnih platformi
Stranica:
109.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Sažetak:

Budući da se postojeća pravila PDV-a o prekograničnom prometu primjenjuju već tridesetak godina, kao takva suočavaju se sa znatnim problemima prilikom praktične primjene. S ciljem objašnjenja, pojednostavljenja i modernizacije sustava PDV-a Europska je komisija 2020. godine donijela Akcijski plan za pravedno i jednostavno oporezivanje koji ima široko postavljene ciljeve:1 modernizaciju obveza izvješćivanja o PDV-u, izbjegavanje potrebe za višestrukim upisima u registar obveznika PDV-a i, konačno, suočavanje s izazovom rada digitalnih platformi. Realizacija svakog od navedenih ciljeva za sobom povlači i potrebu odgovarajućih zakonodavnih izmjena. Do kraja 2023. godine na razini EU-a očekuje se prihvaćanje spomenutih zakonodavnih prijedloga. Potom bi uslijedila njihova implementacija u državama članicama s neposrednim učinkom od 1. siječnja 2024. odnosno 1. siječnja 2025. godine i nakon toga.

  1. Uvod
  2. Ubrzana digitalizacija i potreba promjene propisa o PDV-u
  3. Potreba donošenja paketa mjera za usklađivanje PDV-a
  4. Predložene promjene Direktive 2006/112/EZ
  5. Predložene promjene Uredbe Vijeća br. 904/2010
  6. Predložene promjene Provedbene uredbe Vijeća br. 282/2011
Hashtags:
#DigitalnePlatforme, #PDV, #UslugeSmještaja