Utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2023. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2023
Članak:
Utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2023. godinu
Stranica:
106.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može u svojoj odluci propisati plaćanje poreza na kuće za odmor. Obveznici plaćanja poreza na kuće za odmor su pravne i fizičke osobe ako su vlasnici kuća za odmor koje se koriste povremeno ili sezonski. Za 2023. godinu porez na kuće za odmor plaća se od 0,66 € do 1,99 € /m2 korisne površine, a porezno rješenje o obvezi plaćanja poreza može donijeti upravno tijelo jedinica lokalne samouprave ili nadležna ispostava PU, ako je općina ili grad, svojom odlukom, prenijela na PU poslove utvrđivanja te naplatu poreza na kuće za odmor.

Međutim, prema prijedlogu izmjena Zakona o lokalnim porezima koji je u svibnju 2023. godine predstavila Vlada RH putem e-Savjetovanja, raspon plaćanja poreza na kuće za odmor trebao bi se povećati te bi s primjenom od 1. siječnja 2024. godine, gradovi i općine mogli samostalno propisati porez na kuće za odmor u visini od 0,60 € do 5,00 € /m2.

 1. Uvod
 2. Suglasnost za utvrđivanje lokalnih poreza
 3. Rokovi za donošenje odluke o plaćanju gradskih poreza
 4. Koje su odredbe o utvrđivanju lokalnih poreza u nadležnosti jedinica lokalne samouprave
 5. Podatci na osnovi kojih se utvrđuje porez na kuće za odmor
 6. Obveznici plaćanja poreza na kuće za odmor
 7. Što se ne smatra kućom za odmor
 8. Utvrđivanje korisne površine kuće za odmor
 9. Oslobođenja od plaćanja poreza i potrebna dokumentacija
 10. Plaćanje poreza na kuće za odmor ako se kuća za odmor koristi za iznajmljivanje
 11. Rok za uplatu poreza i obračun zateznih kamata
 12. Zaključak
Hashtags:
#LokalniPorezi, #PorezNaKućeZaOdmor