Ministarstvo turizma

Časopis: Pravo i porezi - 5.2001
Članak:
Ministarstvo turizma
Stranica:
97.
Autor/i:
Sažetak:
    Postupak po zahtjevu građanina za kategorizaciju objekta kada se radi o zakupljenom objektu
  • Zamolba za pravnu i dr. pomoć u svezi kategorizacije ugostiteljskog objekta
  • Kategorizacija ugostiteljskog objekta - bivšeg odmarališta u vlasništvu pravne osobe iz Republike Slovenije
  • Ako kamp u domaćinstvu građanina ne ispunjava minimalne uvjete za kapacitet od 20 osoba, da li ispunjava minimalne uvjete za kamp kapaciteta 5 osoba
  • Sjedište obrta i upis obrta u obrtni registar
Hashtags: